Algemeen

Algemeen

Ja, alle poprimair onderwijs /so, vovoortgezet onderwijs /vso/pro en mbomiddelbaar beroepsonderwijs scholen kunnen een aanvraag indienen.

Het Ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per schoollocatie. Met dit bedrag werkt de school aan Gezonde School. Dit betekent dat de school het geldbedrag kan inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. De school kan er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.

Naast het bedrag van € 3000,- kunnen scholen, indien gewenst, gebruik maken van gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

In ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2020-2021 ontvangen maximaal 530 scholen ondersteuning.

De aanvragen worden beoordeeld door het programmateam Gezonde School, bestaande uit de betrokken projectleiders vanuit het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM), GGDGemeentelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

Bij een overstijgend aantal aanmeldingen gelden voor poprimair onderwijs , vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs verschillende toekenningscriteria.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is medefinancier van het programma Gezonde School 2017-2020. Met de financiële bijdrage voor het Ondersteuningsaanbod wil zij scholen stimuleren om te werken aan het thema Voeding. 

Alle scholen in het primair-, voortgezet- en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen de ondersteuning aanvragen. Voor het schooljaar 2020-2021 kunnen we aan maximaal 530 scholen ondersteuning bieden. Bij een overstijgend aantal aanmeldingen gelden voor de verschillende onderwijssectoren de volgende toekenningscriteria:

Voor het primair onderwijs en speciaal onderwijs:

  • Nieuwe deelnemende scholen (locaties) en scholen die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017, 2018 en 2019, met de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het primair onderwijs gaat het om scholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage sociaaleconomische status, waarbij we de gewichtenregeling hanteren) en scholen voor speciaal onderwijs.

Voor het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs:

  • Nieuwe deelnemende scholen (locaties) en scholen die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017, 2018 en 2019, met de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het voortgezet onderwijs gaat het om basis- en kaderberoepsgerichte scholen, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs:

  • Nieuwe deelnemende scholen (locaties) en scholen die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017, 2018 en 2019, met de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het middelbaar beroepsonderwijs gaat het om entree- en niveau 2 opleidingen.

Een school bepaalt zelf of het behalen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School gewenst is. Het is geen verplichting om de financiële bijdrage van het Ondersteuningsaanbod te ontvangen.

Nee, 'wie het eerst komt die het eerst maalt’ geldt niet. 

Het Ondersteuningsaanbod kan worden aangevraagd voor de thema’s Voeding, Bewegen en sport, Welbevinden, Roken-, alcohol- en drugspreventie, Fysieke veiligheid en Milieu en natuur. 

Voor het thema Relaties en seksualiteit is nu een aparte regeling beschikbaar. In het voorjaar van 2020 kunt u een aanvraag doen voor deze Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit

Ondersteuningsaanbod aanvragen

Ondersteuningsaanbod aanvragen

Vanaf maandag 9 maart t/m maandag 20 april kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School via mijngezondeschool.nl.

De aanvraag voor het Ondersteuningsaanbod doet u via mijngezondeschool.nl. Bekijk de vragenlijst aanvraag Ondersteuningsaanbod 2019-2020 zoals deze wordt getoond op mijngezondeschool.nl,

Gezonde School-adviseur

Gezonde School-adviseur

Een Gezonde School-adviseur begeleidt uw school bij het werken aan Gezonde School en indien gewenst bij het toewerken naar het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Hiervoor is vanuit het Ondersteuningsaanbod maximaal 10 uur begeleiding beschikbaar. Samen bepaalt u welke begeleiding de Gezonde School-adviseur verzorgt. De adviseur is afkomstig van de GGD in uw regio.

Uw school ontvangt een vast bedrag van maximaal € 3.000,-. Als uw school niet btw-plichtig is, heeft u de volledige beschikking over dit bedrag. Als uw school wel btw-plichtig is, moet u van dit bedrag 21% aan btw afdragen. Dit is € 630,-. Over het algemeen hoeven scholen over onderwijsgerelateerde activiteiten geen btw te betalen. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met uw (financiële) administratie.

Gezonde School-coördinator

Gezonde School-coördinator

Informatie over de scholing voor Gezonde School-coördinatoren volgt.

Gezonde School-activiteit

Gezonde School-activiteit

Een Gezonde School-activiteit is een activiteit (of programma) die scholen kunnen inzetten. Dat kan zijn een training voor het team, een gastles, een ouderbijeenkomst of een les- of materialenpakket. In dit ondersteuningsaanbod kunt u kiezen uit activiteiten en programma’s die voldoen aan kwaliteitscriteria en minimaal als ‘goed beschreven’ zijn beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie.

U kunt besluiten om een deel van het geldbedrag te gebruiken voor de inzet van een Gezonde School-activiteit die nodig is om een Gezonde School te worden. Deze activiteiten moeten minimaal de erkenning 'goed beschreven’ hebben. Zie de erkende programma’s voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. U koopt zelf de activiteit in bij de eigenaar van een Gezonde School-activiteit.

Vergoeding van taakuren

Vergoeding van taakuren

De factuur mag u indienen na aanvraag van het themacertificaat of na het beantwoorden van de verantwoordingsvragen. Tussen 1 januari en 30 september 2020 kunt u de factuur indienen, mits u ook de evaluatievragenlijst heeft ingevuld.

Na het voldoen aan de voorwaarden voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020, kunt u de factuur indienen via mijngezondeschool-account door op ‘indienen factuur’ te klikken.

Bespreek dit met uw Gezonde School-adviseur, hij of zij zal dan de procedure stopzetten en het recht op de vergoeding van € 3.000,- komt te vervallen.

Als de school zelf al voorzien heeft in de Gezonde School-coördinator, kan het bedrag (voor een deel) worden gebruikt voor de aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten.

Mijngezondeschool.nl

Mijngezondeschool.nl

Om het Ondersteuningsaanbod aan te vragen, moet school een account hebben op mijngezondeschool.nl. Heeft uw school nog geen mijngezondeschool-account? Dan kunt u zelf een account aanmaken. Op de homepage van mijngezondeschool.nl klikt u dan op de knop registeren bij het betreffende onderwijstype. Voor de registratie zijn alle schoolgegevens nodig zoals naam school, adres, contactpersoon school en ook BRIN nummer. Na registratie vindt u 'de aanvraag Ondersteuningsaanbod' terug in het schooldashboard van uw schoollocatie (net als alle themacertificaten die kunnen worden aangevraagd voor een vignet).

Scholen die al een account hebben vinden de aanvraag Ondersteuningsaanbod 2020-2021 in hun dashboard en hoeven dus geen nieuwe registratie te doen.

Informatie over het registreren staat ook op de homepagina van mijngezondeschool.nl.

Iedere school kan een inlog aanmaken voor mijngezondeschool.nl Voor deze inlog wordt gebruik gemaakt van het mailadres van de contactpersoon Gezonde School in de school. Mocht u niet meer weten wie de contactpersoon is binnen uw school of scholengemeenschap? Neem contact met uw directeur of uw bestuur.

Indien de contactpersoon niet langer werkzaam is op uw school kunt u via info@gezondeschool.nl een nieuwe contactpersoon doorgeven door de naam van de oude contactpersoon door te geven, de naam van de nieuwe contactpersoon en het emailadres van de nieuwe contactpersoon. 

Via ‘wachtwoord vergeten’ is een nieuw wachtwoord aan te vragen. De knop is te vinden rechtsboven op de homepagina van mijngezondeschool.nl. Hiervoor heeft u het emailadres nodig van de contactpersoon van uw school en moet de account van uw school geactiveerd zijn. Hebt u geen e-mail ontvangen? Kijk dan in uw 'ongewenste mail'. Soms worden deze mails automatisch als spam gemarkeerd.
 

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u na het lezen van de informatie en de veelgestelde vragen over het ondersteuningsaanbod nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl.