Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt u aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst . Als school kiest u zelf aan welke thema’s u werkt. Samen met collega’s, leerlingen of studenten, ouders en verzorgers en andere betrokkenen kiest u doelen, acties en activiteiten. Zo zorgt u ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt in de hele school. Volgt u het stappenplan en heeft u één of meer thema’s op orde? Vraag dan het vignet aan en laat zien dat uw school een Gezonde School is.

Werken volgens de Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak in een cirkel weergegeven, met drie taartpunten: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. In n de buitenring staat succesfactoren

De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat uw school al doet aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak maakt u van losse activiteiten één geheel. De aanpak bestaat uit drie fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Zo werkt u doelgericht en efficiënt aan een gezonde leefstijl van uw leerlingen. 

De brede betrokkenheid van school en ouders en verzorgers is een succesfactor in elke stap. Leraren hebben bijvoorbeeld een belangrijke voorbeeldfunctie en u heeft de hulp van ouders en verzorgers nodig om het gedrag van leerlingen binnen en buiten school te veranderen. Dat laatste is voor veel scholen een uitdaging. Daarom is er in de Gezonde School-aanpak veel aandacht voor ouderbetrokkenheid.

Het stappenplan helpt u op weg

Elke fase van de Gezonde School-aanpak bestaat uit enkele stappen. U vindt ze in het stappenplan van de Gezonde School-aanpak primair onderwijsspeciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Meer effect dankzij de vier pijlers van Gezonde School

Als onderdeel van Gezonde School werkt u aan één of meer gezondheidsthema’s. Gezondheidsbevordering heeft meer effect als een thema aandacht krijgt op de vier pijlers van Gezonde School:

  • Educatie –  Uw school besteedt in lessen structureel aandacht aan het gekozen gezondheidsthema. Denk hierbij breed. Ook tijdens de rekenles (po primair onderwijs /sospeciaal onderwijs), wiskundeles (vo voortgezet onderwijs ) of Nederlands of Engels (mbo middelbaar beroepsonderwijs ) kan er aandacht zijn voor gezondheid. Zo zorgt u ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt en leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en een positieve houding krijgen tegenover een gezonde leefstijl. 
  • Schoolomgeving – Uw school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders, verzorgers en leraren). 
  • Signaleren – Leraren en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen in een vroegtijdig stadium. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
  • Beleid – Uw school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

 

Samen sterk: de coördinator en de adviseur

U staat er als school niet alleen voor. De interne coördinator en de externe adviseur vormen samen een team:

  • De Gezonde School-coördinator is een rol die u of een van uw collega’s op zich neemt. De coördinator is de contactpersoon voor een gezonde leefstijl op uw school voor het team, de ouders, verzorgers en de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst
  • De Gezonde School-adviseur van de GGD adviseert en begeleidt uw school bij elke stap van de Gezonde School-aanpak. De adviseur helpt u ook bij de aanvraag van het vignet Gezonde School. Wilt u weten wat de Gezonde School-adviseur voor uw schoollocatie kan betekenen? Neem dan contact op met de Gezonde School-adviseur van de GGD in uw regio.

Erkende Gezonde School-activiteiten

Een Gezonde School maakt gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Dit zijn activiteiten waarvan onafhankelijke professionals hebben vastgesteld dat ze voldoen aan enkele kwaliteitscriteria en kansrijk zijn om effect te hebben. U vindt ze in het activiteitenoverzicht: primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Leraren en andere medewerkers op school geven het goede voorbeeld aan leerlingen, ook wat leefstijl betreft. Deze voorbeeldfunctie kan leraren en andere medewerkers stimuleren om ook zelf aan een gezonde leefstijl te werken. Het goede voorbeeld geven betekent bijvoorbeeld:

  • niet roken rondom het schoolplein
  • geen ongezonde traktaties in de personeelskamer of in de groep
  • meer bewegen op het schoolplein
  • sport- en spelactiviteiten waar leerlingen én leraren en andere medewerkers aan deelnemen

Aantoonbaar gezond met het vignet Gezonde School

Volgt u het stappenplan van de Gezonde School-aanpak en heeft uw school een of meer thema's  op orde? Dan kunt u het vignet Gezonde School aanvragen. Na een onafhankelijke kwaliteitstoets hoort u of uw school voor het vignet in aanmerking komt. Het vignet is een kwaliteitskeurmerk waarmee u laat zien dat uw school een Gezonde School is. Vervolgens kan uw school met andere thema’s aan de slag.