Ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Als u het gedrag van leerlingen of studenten wil veranderen heeft u hun hulp nodig. Ze kennen hun kind(eren) als geen ander. Ouders en verzorgers spelen een rol in alle fasen van de Gezonde School-aanpak: bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Samen met ouders en verzorgers werken aan gezonde leefstijl op school

Benut de deskundigheid van ouders en verzorgers door ze te laten meedenken over uw plannen bij het werken aan Gezonde School. Enthousiasme kan aanstekelijk werken! Begin met een groepje gemotiveerde ouders en verzorgers, draagvlak creëren past bij stap 1 van de Gezonde School-aanpak. Deze ouders en verzorgers inspireren vervolgens weer anderen en overtuigen hun om ook mee te doen. Het vormen van een werkgroep met enthousiaste ouders en verzorgers is onderdeel van stap 2 van de Gezonde School-aanpak. Het is belangrijk om ouders en verzorgers te betrekken bij alle zes stappen van de Gezonde School-aanpak.

Het stappenplan helpt u op weg:

Samen zorgt u ervoor dat gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt! Met het stappenplan van de Gezonde School-aanpak gaat u van losse activiteiten naar samenhangende activiteiten en beleid. In elke stap kunt u ouders en verzorgers betrekken. Ga aan de slag en raadpleeg het stappenplan voor uw onderwijstype: primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.

De relatie met ouders en verzorgers versterken

Er zijn veel elementen die de relatie met ouders en verzorgers kunnen versterken. Bedenk ten eerste goed hoe u ouders en verzorgers gaat betrekken. De bijkomende verantwoordelijkheden, stappen die u volgt en de rol van ouders en verzorgers in werken aan Gezonde School kunt u vastleggen in de visie. Het is fijn voor iedereen als duidelijk is wat u van elkaar kan verwachten. Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat het contact altijd op maat is: geen kind is immers gelijk. Heb extra aandacht voor ouders en verzorgers van een kind of kinderen die (risico’s voor) gezondheidsproblemen hebben.

Bij ouderbetrokkenheid gaat het niet alleen om het delen van inhoud. Het is belangrijk om voortduren te werken aan een goede vertrouwensrelatie tussen de school en ouders en verzorgers. Plan vooraf momenten en activiteiten om elkaar te ontmoeten en te spreken. Dan is het gemakkelijker om in gesprek te gaan of contact te zoeken bij nieuwe vragen of onduidelijkheden.

Verbind school en thuis met elkaar

Het is leuk voor ouders en verzorgers om te ervaren wat hun kind(eren) leert of leren op school over gezondheid. Een manier om hen hierin mee te nemen is het meegeven van activiteiten voor thuis. Benut daarbij ook de kans om hen nogmaals bewust te maken van de belangrijke rol die zij buiten schooltijd hebben om een gezonde leefstijl bij hun kind te stimuleren. Zij kunnen met hun kind(eren) afspraken maken over gezond gedrag en uitleggen waarom bepaalde afspraken worden gemaakt. In het stappenplan van de Gezonde School-aanpak komt de rol van ouders en verzorgers buiten school ook terug. Deel de gekozen doelen en activiteiten van de school (opgesteld in stap 3 en 4 van het stappenplan), zo weten ze waar hun kind(eren) op school mee bezig is of zijn. Er zullen ook ouders zijn die willen meehelpen bij de organisatie van activiteiten (stap 5 van het stappenplan).

"Het mooiste is het als ouders thuis al aandacht aan gezondheid besteden, zodat we daar op school op kunnen aansluiten. Ik hoop dat we zo bijdragen aan een bewuste, gezonde levensstijl op latere leeftijd." – Gloria Maandag,  gymdocente Gezonde Basisscholen in JOGG-stad Tilburg.

Tips

Tips voor meer ouderbetrokkenheid

  • Maak een 'Wall of Fame', waar ouders foto's van gezonde traktaties ophangen.
  • Zet een ideeënbusje neer waarin alle ouders en verzorgers suggesties kunnen doen voor activiteiten.
  • Heb aandacht voor ouders en verzorgers die de taal niet goed spreken of minder zichtbaar zijn, Zorg dat informatie voor alle ouders duidelijk is.
  • Vier samen met ouders en verzorgers en leerlingen of studenten de goede samenwerking en behaalde successen!

Tips om de relatie met ouders en verzorgers te versterken

  • Toon waar u kan belangstelling voor de rol van ouders en verzorgers, bijvoorbeeld tijdens een breng- of ophaalmoment (indien ouders en verzorgers aanwezig zijn), in nieuwsbrieven of tijdens ouderavonden.
  • Ouders betrekken is in sommige onderwijstypen lastiger, bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs (waar leerlingen worden gebracht door vervoersbedrijven) en het mbo middelbaar beroepsonderwijs (waar de studenten zelf naar school komen). Vraag aan ouders en verzorgers hoe zij (beter) betrokken willen worden.

Tips voor de verbinding school en thuis

  • Geef een beweegspel, een recept, een slaapdagboek of fotografieopdracht mee naar huis aan leerlingen of studenten om samen met ouders en verzorgers uit te voeren.
  • Benadruk de voorbeeldfunctie van ouders en verzorgers voor hun kind(eren): goed voorbeeld doet volgen, ook op school!

Gezonde School-activiteiten

Gaat of bent u aan de slag met een Gezonde School activiteit? Raadpleeg het overzicht voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en bedenk hoe u ouders en verzorgers doorlopend bij de Gezonde School-activiteit kan betrekken. In stap 4 en 5 van de Gezonde School-aanpak richt u zich specifiek op het kiezen en uitvoeren van een Gezonde School-activiteit en in stap 6 vindt het evalueren van de uitgevoerde activiteit plaats. Dit alles kunt u natuurlijk ook samen met ouders en verzorgers doen!

Meer lezen over draagvlak