Hoe leerlingen omgaan met seksualiteit, grenzen, seksuele diversiteit en genderdiversiteit is bepalend voor hun eigen vorming én voor die van hun medeleerlingen – en daarmee voor een veilig schoolklimaat. Check met deze scan hoe ver jullie school al is met het thema Relaties en seksualiteit. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.

 

Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Relaties en seksualiteit. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes, meedenken en meebeslissen over de vormgeving van beleid.

  Onze leerlingen hebben een belangrijke rol bij de organisatie van activiteiten rondom relaties en seksualiteit.
 

Ouders en verzorgers krijgen jaarlijks informatie over het beleid, de regels en de lesprogramma’s rond relaties en seksualiteit. Waar mogelijk worden ze betrokken bij de organisatie van activiteiten.

 

Onze school zorgt dat leerlingen en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over relaties en seksualiteit.

 

Onze school gaat indien nodig met leerlingen en/of ouders/verzorgers in gesprek over relaties en seksualiteit.

 

Onze school biedt medewerkers bij- en nascholing over het belang van aandacht voor gezonde relaties en seksualiteit.

 

Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld, onder andere door acceptatie van genderdiversiteit en seksuele diversiteit.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat. Vind hier Gezonde School-activiteiten voor het thema Relaties en seksualiteit.

 

Onze school besteedt in elk schooljaar, zowel in onder- als bovenbouw aandacht aan relaties en seksualiteit.

 

Onze school maakt hierbij gebruik van één of meer Gezonde School-activiteiten om gezonde relaties en gezond seksueel gedrag van leerlingen te bevorderen.

 

Dit is vastgelegd in het beleid en Gezonde School-activiteiten zijn opgenomen in het curriculum.

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het bevorderen van gezond gedrag rond relaties en seksualiteit. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor een veilige sociale en fysieke schoolomgeving, zowel binnen in de klaslokalen als buiten op het schoolplein.

  Onze school stimuleert een veilige sociale schoolomgeving, waarin iedereen gelijkwaardig is, er respect is voor elkaars wensen en grenzen en leerlingen zich op een positieve manier seksueel kunnen ontwikkelen.
 

Onze school heeft praktische maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen in onveilige situaties terechtkomen en met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen, zoals verlichting van de fietsenstalling.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over de pijler signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom relaties en seksualiteit op school niet onopgemerkt blijven?

 

Als school hebben we inzicht in hoe het gaat met leerlingen op het gebied van relaties en seksualiteit. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.

 

Zorgen en problemen rondom relaties en seksualiteit signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze school.

Beleid

Door het thema Relaties en seksualiteit op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

 

Relaties en seksualiteit maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin zijn de school- en gedragsregels vastgelegd, over hoe de school wil bijdragen aan gezondheid, veiligheid en gezond gedrag rondom relaties en seksualiteit.

 

De coördinatie van het thema Relaties en seksualiteit is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).

 

We evalueren ongeveer elke twee jaar het beleid en de gedragsregels en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot...

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Relaties en seksualiteit. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur!

groen vinkje

Staat Relaties en seksualiteit bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten! De smaak te pakken? Lees dan meer over het vignet Gezonde School.