Wat staat er in het beleid?

Een school breed beleid op relaties en seksualiteit draagt bij aan preventie van seksueel riskant gedrag en bevordert een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. Dat kan bijdragen aan een veilig schoolklimaat, waarin leerlingen zich op een veilige en gezonde manier seksueel ontwikkelen.

Visie

Het ondersteunen van leerlingen rondom gezonde relaties en seksualiteit maakt onderdeel uit van de visie van de school. Door de visie samen met de directie en medewerkers op school op te stellen wordt relationele en seksuele vorming een breed gedragen onderwerp in de school. Zelfs de ouderraad en leerlingen kunnen erbij betrokken worden. Een Gezonde School-adviseur kan hierbij ondersteunen en voorbeelden aanreiken.

Beleidsplan

De school heeft een beleid omschreven schoolplan over hoe zij wil bijdragen aan gezonde relaties en seksualiteit van leerlingen. Een doorlopende leerlijn kan hierin opgenomen worden. Leerlingen en ouders zijn bij de beleidsvorming betrokken.

Het beleid wordt minimaal iedere 3 jaar geëvalueerd. Op basis van de evaluatie uitkomsten kunnen het beleid en de hieruit voortkomende activiteiten worden aangepast.

Kijk ook op Visie en Beleid van Seksuelevorming.nl.

Schoolregels

De school heeft school- en gedragsregels geformuleerd rondom relaties en seksualiteit. Denk hierbij aan respectvolle omgang (bijvoorbeeld met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en homonegatief gedrag) met elkaar en interactie tussen leerlingen en tussen leerlingen en medewerkers. Het is belangrijk om toezicht te houden en ook de sancties vast te leggen en te communiceren zodat de gedragsregels ook daadwerkelijk worden nageleefd. Deze staan vermeld op de schoolwebsite en/of in de schoolgids.

De school registreert ernstige incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag om het beleid te ondersteunen. Dit kan in de vorm van een incidentenregistratie.

Voorbeeld gedragscode personeel voor medewerkers.

Informeren van leerlingen en ouders

Vermeld in het beleid de regels en afspraken die u hebt gemaakt binnen de school en met leerlingen/ouders en breng de leerlingen en ouders hiervan op de hoogte. Dit kan tijdens een informatieavond, via de website of in een nieuwsbrief.

Borging taken en verantwoordelijkheden

De school stelt een (of meerdere) medewerker(s) van de school aan als schoolcoördinator. Een schoolcoördinator zorgt dat de school- en gedragsregels rondom relaties en seksualiteit door alle schoolmedewerkers daadwerkelijk worden toegepast. Meestal is dit een zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, onderbouwcoördinator of docent.

Taken en verantwoordelijkheden van schoolmedewerkers rondom het thema relaties en seksualiteit zijn vastgelegd. Denk hierbij aan de organisatie van de docententrainingen, de afstemming met partners, de communicatie aan schoolmedewerkers, ouders en leerlingen.

Evaluatie

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en de naleving van het beleid en de gedragsregels geborgd blijft, is het belangrijk om dit ongeveer ieder 2 jaar te evalueren. Door nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen kan het zijn dat er soms nieuwe regels moeten worden toegevoegd of het beleid moet worden uitgebreid.