U bent hier

Werken aan Bewegen en sport

Kinderen in gymzaal.

Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school. Het Speciaal (Basis) Onderwijs valt onder het  primair onderwijs. U kunt bij het aanvragen van het vignet in de vragenlijst met een vinkje aangeven dat het om een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs gaat.

Om de effectiviteit van de activiteiten die u op het thema Bewegen en sport gaat uitvoeren te vergroten is het belangrijk om voor dit thema te werken via de volgende pijlers:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor het thema Bewegen en sport laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering? Dan kunt u het themacertificaat Bewegen en sport van het vignet Gezonde School aanvragen.

1. Gezondheidseducatie

Kinderen vinden het leuk om te bewegen en sporten. Tijdens deze activiteiten ontwikkelen zij zich motorisch en leren zij samenwerken en zich beter concentreren. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen en kunnen betere prestaties leveren. De basis voor goed leren bewegen legt u in de lessen bewegingsonderwijs. 
 

Criteria om het vignet te halen

 • De school geeft voldoende lessen bewegingsonderwijs (zie ook 4. Beleid) en maakt gebruik van een methode voor het bewegingsonderwijs voor groep 1 tot en met 8, zodat er sprake is van een gevarieerd aanbod en de kerndoelen behaald kunnen worden. 
 • De school organiseert minimaal 1 keer per jaar een sportdag voor de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8.
 • Er is een structureel (gemiddeld tenminste 1 keer per maand) aanbod van sport- en beweegactiviteiten buiten lestijd.

Tips

 • Zorg er voor dat lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door een enthousiaste vakbekwame leerkracht die werkt aan de hand van een gestructureerd (vakwerk)plan.
 • Laat kinderen kennismaken met verschillende beweeg- en sportactiviteiten. Door het aanbieden van een structureel naschools beweeg- en sportaanbod kunnen de leerlingen ontdekken waar hun interesse ligt en een goede keuze maken welke sport bij hen past. Doe dit samen met de lokale sportclubs!
 • In de zoektool met Gezonde School-activiteiten vindt u talloze activiteiten/lespakketten, waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria.

Wat kunnen leerlingen op hun leeftijd?

Het leerplankader 'sport, bewegen en een gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat leerlingen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema bewegen en sport.

 

Voorbeelddocument 

Basisschool de Vlindertuin uit Roosendaal heeft een beweegactiviteitenplan opgesteld. Dit plan moet ook worden aangeleverd bij het aanvragen van het themacertificaat Bewegen en Sport.

 

Voorbeeld: Special Heroes voor speciaal onderwijs 

Special Heroes laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. Ook voor hen wordt het sporten met anderen gewoon, dat maakt het heel bijzonder.

 

 

 

Voorbeeld: Schoolactieve vereniging 

Door een structurele samenwerking tussen de school en de “schoolactieve sportvereniging” wordt door de sportclub aanbod georganiseerd en verzorgd. Er is sprake van drie fasen: (1) Kennismakingsactiviteiten onder schooltijd in de school, (2) Vervolgaanbod na schooltijd in de school en (3) Sportaanbod bij de vereniging.

 

 

 

Voorbeeld: Bewegend leren

Bekijk het filmpje Bewegend leren op de Lea Dasbergschool met praktische tips over het integreren van bewegen en sport in andere lessen.

 

Voorbeeld: Verkiezing sportiefste basisschool Nederland

Om de twee jaar organiseert de KVLO in samenwerking met het NOC*NSF de verkiezing van de sportiefste basisschool van Nederland. Acht scholen worden genomineerd voor de finale. Alle acht de scholen voeren een vooruitstrevend beleid op het gebied van bewegen en sport in en rondom de school en vervullen een voorbeeldfunctie voor andere scholen.

2. Fysieke en sociale omgeving

Om kinderen voor te bereiden op een blijvende deelname aan beweeg- en sportactiviteiten, voor nu en later, moeten scholen samenwerken met andere beweeg- en sportaanbieders. Hiermee ontstaat niet alleen een brede kennismaking met de sport en de club, maar ook een pedagogisch veilig(er) sportklimaat waar kinderen meer tot hun recht kunnen komen.

 

Criteria om het vignet te behalen

 • Zowel in de lessen bewegingsonderwijs als bij het naschoolse beweeg- en sportaanbod is het belangrijk dat de school samenwerkt met meerdere beweeg- en sportaanbieders (bijv. sportclubs en gemeentelijke instanties). De vakleerkracht en de buurtsportcoach/combinatiefunctionaris hebben hierin een verbindende rol.
 • Een beweegvriendelijk ingericht schoolplein met voldoende ruimte, uitdagende speeltoestellen en sport- en spelmaterialen stimuleert de leerlingen om in de pauzes, voor en na schooltijd meer te bewegen.

Tips om een Gezond Schoolplein te creëren

Sociale omgeving/ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid kan op verschillende manieren: van ouders informeren over het beweeg -en sportaanbod tot ouders als vrijwilligers (extra handen) betrekken op school. Ga daarom eerst na of u aan de slag wilt met:

 • Informatievoorziening: informeren is hier de insteek. Denk aan een voorlichtingsavond of het versturen van informatiebrieven.
 • Opvoedondersteuning: ondersteuning van ouders bij de opvoeding. Denk aan het bieden van handvatten om  bewegen en sport bij hun kind te stimuleren en/ of
 • Ouderparticipatie: ouders krijgen een actieve rol bij de uitvoering van (het stimuleren van) bewegen en sport. Zoals een rol bij georganiseerde activiteiten of ouder en kind activiteiten.

Meer uitleg over deze vormen staan in de factsheet ouderbetrokkenheid van het programma sport en bewegen in de buurt en op de website Allesoversport.nl onder het onderwerp ‘ouderbetrokkenheid’.

3. Signaleren

Tips

 • De (vak)leerkracht bewegingsonderwijs heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Bij leerlingen die motorisch zwak of zeer talentvol zijn, is het goed om ervoor te kiezen hen extra aandacht te geven, specifieke hulp te bieden en/of gericht door te verwijzen.
 • Houd de vorderingen van de leerlingen in de lessen bewegingsonderwijs bij in een leerlingvolgsysteem. Kies een methode waar al een leerlingvolgsysteem aan gekoppeld is.
 • Kijk naar samenwerking met andere partijen om periodiek onderzoek te doen naar bijvoorbeeld sportdeelname, gewicht/lengte/BMI of motorische vaardigheden. Aan de hand van de resultaten kan een doelgericht programma opgezet worden.

4. Beleid

Geef Bewegen en Sport een structurele plek in het beleid van de school. Bijvoorbeeld in een projectplan, schoolwerkplan, schoolgids, jaarkalender of meerjarenbeleidsplan. Beschrijf het aanbod aan activiteiten en met welke partijen u daarin samenwerkt. Vermeld de regels en afspraken die gemaakt zijn binnen de school en met ouders. Wijs binnen het taakbeleid uren toe om de beweeg- en sportactiviteiten te organiseren.

 

Criteria om het vignet te behalen

 • Voldoende lessen bewegingsonderwijs is belangrijk. De school moet voldoen aan de richtlijn vanuit het ministerie waarin staat dat groep 1 en 2  een dagelijks beweegmoment moeten krijgen (min. 3,75 uur per week) en groep 3 t/m 8 minimaal 2 x 45 minuten per week bewegingsonderwijs krijgen. Het staat scholen natuurlijk vrij om nog meer lessen aan te bieden en zich hiermee te profileren. 
 • Om de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs te garanderen, moet het vak gegeven worden door een bevoegde leerkracht. Bevoegd is opleiding ALO of Pabo voor het jaar 2005 of Pabo na 2005, inclusief leergang bewegingsonderwijs.

Voorbeelddocument

Lees het vakwerkplan bewegingsonderwijs van basisschool de Regenboog uit Bergeijk. Bij het aanvragen van het themacertificaat ‘Bewegen en Sport’ moeten scholen ook hun vakwerkplan indienen.

 

Themacertificaat Bewegen en sport aanvragen 

Om het themacertificaat Bewegen en sport aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.
Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u hier de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw schoollocatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Vraag het themacertificaat aan

De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Meer informatie

 • De website Kvlo.nl de vakvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding en combinatiefunctionarissen onderwijs en sport.
 • De website Sportindebuurt.nl, geeft informatie over het programma Sport en Bewegen in de buurt.
 • Sport.nlgeeft informatie over sportclubs in de buurt.
 • Op Allesoversport.nl vindt u betrouwbare, actuele kennis en informatie over sport en bewegen op 1 plek: voor docenten, beleidsmakers, activiteitenbegeleiders, sporters, coaches en sportbestuurders.

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Bewegen en Sport.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer