U bent hier

Werken aan Bewegen en sport

Kinderen in gymzaal.

Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school. Het Speciaal (Basis) Onderwijs valt onder het  primair onderwijs. U kunt bij het aanvragen van het vignet in de vragenlijst met een vinkje aangeven dat het om een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs gaat.

Om de effectiviteit van de activiteiten die u op het thema Bewegen en sport gaat uitvoeren te vergroten is het belangrijk om voor dit thema te werken via de volgende pijlers:

 1. Educatie
 2. Signaleren
 3. Schoolomgeving
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor het thema Bewegen en sport laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering? Dan kunt u het themacertificaat Bewegen en sport van het vignet Gezonde School aanvragen.

Criteria om het themacertificaat te behalen

 • Uw school werkt in alle groepen planmatig aan de beweegontwikkeling van alle leerlingen middels een methode en/of vakwerkplan voor het bewegingsonderwijs.
 • Uw school organiseert jaarlijks een sportdag.

Tips

 • Zorg er voor dat lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door een enthousiaste vakbekwame leerkracht die werkt aan de hand van een gestructureerd (vakwerk)plan.
 • Laat kinderen kennismaken met verschillende beweeg- en sportactiviteiten. Door het aanbieden van een structureel naschools beweeg- en sportaanbod kunnen de leerlingen ontdekken waar hun interesse ligt en een goede keuze maken welke sport bij hen past. Doe dit samen met de lokale sportclubs!
 • In de zoektool met Gezonde School-activiteiten vindt u talloze activiteiten/lespakketten, waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria.

Wat kunnen leerlingen op hun leeftijd?

Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat leerlingen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema bewegen en sport (fysiek actief).

 

Voorbeelddocument 

Basisschool de Vlindertuin uit Roosendaal heeft een beweegactiviteitenplan opgesteld. Dit plan moet ook worden aangeleverd bij het aanvragen van het themacertificaat Bewegen en Sport.

 

Voorbeeld: Special Heroes voor speciaal onderwijs 

Sport Heroes, een programma van Stichting Special Heroes Nederland, laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. 

 

Voorbeeld: Schoolactieve vereniging 

Door een structurele samenwerking tussen de school en de “schoolactieve sportvereniging” wordt door de sportclub aanbod georganiseerd en verzorgd. Er is sprake van drie fasen: (1) Kennismakingsactiviteiten onder schooltijd in de school, (2) Vervolgaanbod na schooltijd in de school en (3) Sportaanbod bij de vereniging.

 

 

 

Voorbeeld: Bewegend leren

Bekijk het filmpje Bewegend leren op de Lea Dasbergschool met praktische tips over het integreren van bewegen en sport in andere lessen.

 

Voorbeeld: Verkiezing sportiefste basisschool Nederland

Om de twee jaar organiseert de KVLO in samenwerking met het NOC*NSF de verkiezing van de sportiefste basisschool van Nederland. Acht scholen worden genomineerd voor de finale. Alle acht de scholen voeren een vooruitstrevend beleid op het gebied van bewegen en sport in en rondom de school en vervullen een voorbeeldfunctie voor andere scholen.

Tip: De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Criterium om het themacertificaat te behalen

 • Uw school heeft inzicht in de motorische vaardigheden en/of het beweeggedrag van leerlingen.

Tips

 • De (vak)leerkracht bewegingsonderwijs heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Bij leerlingen die motorisch zwak of zeer talentvol zijn, is het goed om ervoor te kiezen hen extra aandacht te geven, specifieke hulp te bieden en/of gericht door te verwijzen.
 • Houd de vorderingen van de leerlingen in de lessen bewegingsonderwijs bij in een leerlingvolgsysteem. Kies een methode waar al een leerlingvolgsysteem aan gekoppeld is.
 • Kijk naar samenwerking met andere partijen om periodiek onderzoek te doen naar bijvoorbeeld sportdeelname, gewicht/lengte/BMI of motorische vaardigheden. Aan de hand van de resultaten kan een doelgericht programma opgezet worden.

Criteria om het themacertificaat te behalen

 • Uw school biedt een structureel aanbod van beweeg- en sportactiviteiten voor leerlingen buiten de lessen bewegingsonderwijs.
 • Voor kennismaken met sport wordt structureel samengewerkt met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders.

Tips om een Gezond Schoolplein te creëren

 • Gebruik deze materialen voor een Gezond Schoolplein.
 • Sinds 1 januari 2015 gaat het budget voor buitenonderhoud direct naar schoolbesturen. Wellicht geeft dit kansen voor het creëren van een beweegvriendelijk schoolplein. Lees meer over deze wetswijziging.
 • Wilt u meer weten over hoe u ‘Gezonde schoolpleinen’ kunt realiseren, kijk dan op Allesoversport.nl
 • Lees meer over succesfactoren in de samenwerking met (lokale) sportclubs in de samenvatting van 'Sport en onderwijs verbonden' van NOC*NSF.
 • Informatievoorziening: informeren is hier de insteek. Denk aan een voorlichtingsavond of het versturen van informatiebrieven.
 • Opvoedondersteuning: ondersteuning van ouders bij de opvoeding. Denk aan het bieden van handvatten om  bewegen en sport bij hun kind te stimuleren en/ of
 • Ouderparticipatie: ouders krijgen een actieve rol bij de uitvoering van (het stimuleren van) bewegen en sport. Zoals een rol bij georganiseerde activiteiten of ouder en kind activiteiten.

Meer uitleg over deze vormen staan in de factsheet ouderbetrokkenheid van het programma sport en bewegen in de buurt en op de website Allesoversport.nl onder het onderwerp ‘ouderbetrokkenheid’.

Criteria om het themacertificaat te behalen

 • Uw school voldoet aan de richtlijn van het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap met betrekking tot het aantal lessen bewegingsonderwijs per week: groep 1 en 2 dagelijks een beweegmoment (3,75 uur per week) en groep 3 tot en met 8 minimaal 2 keer 45 minuten per week.
 • De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door een bevoegde groeps- en/of vakleerkracht. Bevoegd is opleiding ALO of Pabo voor het jaar 2005 of Pabo na 2005 inclusief leergang bewegingsonderwijs. 

Voorbeelddocument

Lees het vakwerkplan bewegingsonderwijs van basisschool de Regenboog uit Bergeijk. Bij het aanvragen van het themacertificaat ‘Bewegen en sport’ kunnen scholen ook hun vakwerkplan indienen.

 

Themacertificaat Bewegen en sport aanvragen 

Om het themacertificaat Bewegen en sport aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Afbeelding themacertificaat aanvragen met externe link naar mijngezondeschool.nl
Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw schoollocatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Vraag het themacertificaat aan

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Bewegen en sport ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

Meer informatie

 • De website Kvlo.nl, de vakvereniging voor leerkrachten bewegingsonderwijs en combinatiefunctionarissen onderwijs en sport.
 • De website Sportindebuurt.nl geeft informatie over het programma Sport en Bewegen in de buurt.
 • Sport.nl geeft informatie over sportclubs in de buurt.
 • Op de website van NOC*NSF vindt u algemene informatie over sport op school.
 • Op Allesoversport.nl vindt u betrouwbare, actuele kennis en informatie over sport en bewegen op 1 plek: voor docenten, beleidsmakers, activiteitenbegeleiders, sporters, coaches en sportbestuurders.

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Bewegen en Sport.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer