Kinderen die op jonge leeftijd goed leren bewegen, voldoende bewegen en plezier hebben in bewegen ontwikkelen later gemakkelijker een actieve leefstijl. Bewegen en sport heeft daarnaast niet alleen effect op alleen de gezondheid, vitaliteit, fitheid en motoriek van leerlingen, het draagt ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling en stimuleert de ontwikkeling van de hersenen. Check met deze scan hoe ver jullie school al is met het thema Bewegen en sport. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.

 

Onze leerlingen zijn actief betrokken bij het thema Bewegen en sport. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes en meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten, de omgeving of beleid.

 

Ouders en verzorgers krijgen jaarlijks informatie over het beleid rond bewegen en sport en over de afspraken en lesprogramma’s die hieruit voortkomen. Waar mogelijk worden ze betrokken bij de organisatie van activiteiten.

 

Onze school zorgt dat leerlingen en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over beweeg- en sportgedrag.

 

Onze school gaat indien nodig met leerlingen en/of ouders/verzorgers het gesprek aan over beweeg- en sportgedrag.

 

Onze school biedt medewerkers bij- en nascholing op het gebied van bewegen en sport.

  Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat. Vind hier de Gezonde School-activiteiten voor het thema Bewegen en sport.

 

Onze school gebruikt een lesmethode voor het vak bewegingsonderwijs en/of heeft een vakwerkplan voor alle groepen. Hierin staat het wat, hoe en waarom rondom het beweeg- en sportaanbod van de school omschreven.

 

Onze school organiseert voor alle leerlingen minimaal één keer per jaar een verplichte sportdag.

 

Onze school maakt gebruik van één of meer Gezonde School-activiteiten om beweging en sporten bij leerlingen te bevorderen.

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het bevorderen van bewegen en sport. Denk bijvoorbeeld aan een actieve inrichting van het speelplein. 

 

Onze school biedt leerlingen tenminste eens per maand beweeg- en sportactiviteiten aan buiten de lessen bewegingsonderwijs gericht op oriëntatie op sportieve vrijetijdsbesteding en/of het verbeteren van breed motorische vaardigheden.

 

Onze school werkt samen met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders, zodat leerlingen kennis kunnen maken met sport.

 

Onze school en de directe schoolomgeving dagen uit om te bewegen. Bijvoorbeeld door een actieve inrichting van het speelplein en veilige wandel- en fietspaden rond de school.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom bewegen en sport op school niet onopgemerkt blijven? 

 

Als school hebben we inzicht in de motorische vaardigheden en/of het beweeggedrag van leerlingen . Dit checken we minimaal iedere twee jaar met een motorische test of aan de hand van de beweegrichtlijn. De Gezonde School-adviseur kan hierbij helpen.

 

Zorgen en problemen rondom bewegen en sport zoals motorische achterstanden of, inactiviteit signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze school.

Beleid

Door het thema Bewegen en sport op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

 

Bewegen en sport maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin is vastgelegd hoe onze school wil bijdragen aan gezondheid en gezond gedrag rondom het thema Bewegen en sport.

 

De coördinatie van het thema Bewegen en sport is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).

  Onze school heeft een beweegteam waarin bijvoorbeeld de Gezonde School-coördinator, leerkrachten, ouders, leerlingen, sportservicebureaus, een MRT’er of combinatiefunctionaris samen aan het sport- en beweegbeleid en -aanbod van de school werken.
  We evalueren elk jaar het beleid en de afspraken over bewegen en sport en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Bewegen en sport. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur! 

groen vinkje

Staat bewegen en sport bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten! De smaak te pakken? Lees dan meer over het vignet Gezonde School.