Inmiddels is het thema onderdeel geworden van jullie schoolbeleid. En zowel medewerkers als studenten zetten zich voor het thema in. Het thema staat dus op de kaart! Wat nu? Werken aan een gezonde leefstijl van studenten is een voortdurend proces. Juist wanneer een thema goed staat binnen jouw schoollocatie, is het belangrijk om er blijvend aandacht voor te houden en het thema verder te verstevigen. Zet daarom deze gouden stap, speciaal voor gevorderde scholen, die al langere tijd werken met de Gezonde School-aanpak. De gouden stap bestaat uit:

Maak een gezonde leefstijl vanzelfsprekend binnen jouw schoollocatie

Om een thema vanzelfsprekend te maken binnen jouw schoollocatie is een goede borging van groot belang. Dit betekent dat de afspraken die je met elkaar hebt gemaakt en de activiteiten die je met elkaar inzet onderdeel blijven van onder andere het lesprogramma, het schoolbeleid, de signaleringsstructuur en de schoolomgeving. Ook wanneer er jaren zijn verstreken of na wisselingen binnen de projectgroep.

10 gouden tips voor een goede borging

 1. Houd de directie en het college van bestuur betrokken door ze op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van gezonde leefstijl.
 2. Reserveer tijd en middelen voor de Gezonde School-coördinator en de projectgroep.
 3. Zorg dat Gezonde School-activiteiten geïntegreerd zijn in het schoolprogramma en (zo mogelijk) het curriculum en verwerk ze in een jaarkalender.
 4. Zie het plan dat is opgesteld in stap 4 van het stappenplan voor mbo als een levend werkdocument. Zijn er aanpassingen nodig op basis van je ervaringen? Blijf die in het het plan verwerken. Dit is een goede manier om te reflecteren op het proces, verbeteringen aan te brengen en kansen te herkennen en te grijpen.
 5. Blijf het beleid communiceren naar (nieuwe) medewerkers en studenten.
 6. Blijf werken aan draagvlak.
 7. Maak alle collega’s bewust van hun voorbeeldfunctie, herinner elkaar hieraan en geef samen het goede voorbeeld aan de studenten.
 8. Focus op energie. Waar worden medewerkers en studenten enthousiast van? Zet hier eerst op in, vooral als de aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl tijdelijk verzwakt.
 9. Evalueer breed en neem daarin ook de studenten en de schoolomgeving mee. Is er sprake van actualiteiten of (gemeentelijke) beleidswijzigingen die invloed hebben op het werken aan een gezonde leefstijl op school?
 10. Vier kleine en grote successen!

Zoek verdieping binnen jullie thema’s

Behoud de aandacht voor Gezonde School door verdere verdieping in één of meerdere thema’s. Zo kan jouw schoollocatie meer resultaat behalen op dit thema. Ook kun je dan verder inspelen op de wensen en behoeften van de studenten en medewerkers of extra aandacht besteden aan studenten in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Zoek verdieping per pijler:

Educatie

Schoolomgeving

 • Betrek de studenten actief.
 • Haak aan bij bestaande initiatieven en gebruik de expertise van partijen in jouw gemeente. Blijf alert op de actualiteit en een veranderende omgeving, zoals gewijzigd gemeentelijk beleid. Tip: informeer bij de Gezonde School-adviseur naar wat er speelt in de brede omgeving van de schoollocatie.
 • Zet themadagen en -weken in voor meer zichtbaarheid en betrokkenheid.

Signaleren

 • Bevorder de deskundigheid van schoolmedewerkers op het gebied van signaleren met een training.
 • Zet TestJeLeefstijl.nl in.

Beleid

 • Leg nieuwe ontwikkelingen binnen de schoollocatie vast.
 • Actualiseer jullie visie en leg deze vast in beleid.
 • Verbind het beleid op een thema met andere thema’s tot één gezondheidsbeleid op school.

Tip: deel kennis en ervaringen

Met jouw kennis en ervaringen kun je collega’s van andere opleidingen binnen jouw schoollocatie inspireren. Laat zien hoe ook zij met het thema kunnen en zet samen stappen. Dat levert jou ook nieuwe energie, ideeën en extra draagvlak op!

Zoek verbinding en verbreding naar andere thema’s

De verschillende gezondheidsthema’s van Gezonde School dragen bij aan dezelfde doelen. Door aan meerdere gezondheidsthema’s tegelijk te werken vergroot je de inzet op deze doelen en versterk je het effect van Gezonde School. De doelen:

 • Studenten weerbaar maken en leren om gezondere keuzes te maken.
 • Creëren van een gezonde omgeving zodat gezond gedrag gemakkelijk wordt.
 • Signaleren van gezondheid en gezonde leefstijl van de studenten.
 • Vastleggen van een gezonde leefstijl in het schoolbeleid.
 • Aanleren van gezonde gewoontes.
 • Creëren van een optimale leeromgeving door een prettige sfeer en een veilig schoolklimaat.

Verbinding: meerdere thema’s op een pijler

In de praktijk zijn er veel raakvlakken tussen thema’s. Voor jouw schoollocatie kun je met collega’s bedenken waar de raakvlakken zitten. Hiervoor gaan jullie uit van het thema waar jullie nu aan werken. Welke andere thema’s hebben er invloed op? Breng de verbindingen tussen de thema’s per pijler in kaart. Zo’n verbinding kan een begin zijn voor verbreding naar een volgend thema.

Werkt jouw schoollocatie bijvoorbeeld aan het thema Relaties en seksualiteit en is het beleid daarvoor toe aan vernieuwing? Kijk dan binnen de pijler Beleid of er afspraken en regels zijn die óók te maken hebben met een thema als Mediawijsheid of Welbevinden. En leg in het nieuwe beleid de verbinding met dat thema.

Ander voorbeeld: je signaleert ongezonde eetgewoontes bij studenten. Het is dan voor de hand liggend om meer aandacht te besteden aan het thema Voeding. Maar je kunt ook nagaan of de studenten goed slapen, hoe het staat met hun welbevinden en of ze voldoende sporten en ontspannen, bijvoorbeeld. Er kan dan blijken dat studenten zich niet vitaal voelen door een slechte slaaphygiëne in combinatie met onvoldoende beweging en dat ze daarom eerder grijpen naar ongezonde voeding die hun een snelle opkikker geeft. Zo zie je hoe de thema’s Slaap, Welbevinden en Bewegen en sport samenhangen met Voeding en kun je actie ondernemen om met het ene thema het andere te versterken.

Verbreding: integraal werken vanuit meerdere thema’s

Meer dan 40 procent van de Gezonde Scholen heeft twee of meer themacertificaten behaald. Dat is niet voor niets. Wanneer jouw schoollocatie aan meerdere thema’s werkt en dat op alle vier de pijlers van Gezonde School doet, is er meer kans dat de gezonde leefstijl beklijft bij studenten. Blijf daarom kijken hoe jullie kunnen behouden wat er goed gaat, welke thema’s belangrijk zijn om daarnaast aan te werken en hoe jullie deze met elkaar kunnen integreren.

Tip: bekijk de kaart met Gezonde Scholen

In de kaart kun je zien welke scholen het vignet Gezonde School hebben behaald. Je kunt ook per school bekijken welke themacertificaten er behaald zijn. Zo zie je bijvoorbeeld welke combinaties van thema’s er in de regio van jouw schoollocatie worden gemaakt.

Naar de kaart met Gezonde Scholen

Het is een zoektocht, maar uiteindelijk zie je dat alle thema's met elkaar in verbinding staan

- Esther Post, Gezonde School-coördinator Deltion College