Breng met de Gezonde School-matrix in kaart wat op uw school al gebeurt op de verschillende pijlers rondom het gekozen thema. Daarmee wordt helder welke stappen nog gezet kunnen worden. Heeft u deze matrix al ingevuld bij stap 1? Dan kunt u van daaruit verder werken.

Opstellen werkplan

Stel samen met de werkgroep een werkplan op met daarin de volgende onderdelen:

  • Wat wil de school bereiken? Gebruik de ingevulde Gezonde School-matrix om de doelen te bepalen. Formuleer SMART-doelstellingen voor het gekozen thema (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Bijvoorbeeld: Per schooljaar geven we in alle groepen minimaal twee keer een les uit het programma Smaaklessen. Of: In overleg met de medezeggenschapsraad en/of ouderraad stellen we dit schooljaar regels op rond het thema Roken, alcohol- en drugspreventie.
  • Wat gaat u doen? Maak een draaiboek. Beschrijf welke activiteiten per pijler worden uitgevoerd op school en welke materialen u daarvoor nodig heeft. Kijk op de themapagina (po, vo, mbo) van het door u gekozen thema welke mogelijkheden er zijn per pijler. Kijk in de zoektool (po, vo, mbo) voor een passende Gezonde School-activiteit. Gebruik de criteria voor het behalen van het vignet Gezonde School als inspiratie.
  • Wie gaat wat doen? Beschrijf per pijler/activiteit wie hiermee aan de slag gaat. Zo kunnen de werkgroepleden elkaar blijven aanspreken op het proces en het behalen van de gewenste resultaten. Ook dit is onderdeel van het draaiboek.
  •  Wanneer gaat u wat doen? Maak een draaiboek. Wat is het tijdspad voor de activiteiten per schooljaar? Voor een goede uitvoering legt u doelen en acties vast in een planning met een taakverdeling. Ook dit is onderdeel van het draaiboek.
  • Hoe gaat u het doen? Hoe worden de activiteiten gefinancierd? Zijn er middelen om activiteiten uit te voeren of in te richten? Op www.mijngezondeschool.nl vindt u informatie over het Ondersteuningsaanbod Gezonde School en activiteiten waar additionele subsidie voor aangevraagd kan worden (zoals een kookworkshop, excursie of watertappunt).
  • Hoe weet u wat de school heeft bereikt? Wanneer is de Gezonde School-aanpak voor uw school geslaagd? Wat wilt u dat buitenstaans zien en wat ouders en leerlingen/studenten merken aan de school? Wat past bij de visie die de school al heeft? Beschrijf hoe u achterhaalt of de activiteiten daadwerkelijk resultaat hebben gehad.

Informeer de directie/het bestuur, medewerkers, ouders en leerlingen/studenten over de gestelde doelen en de te behalen resultaten. Licht ook toe waarom voor een thema is gekozen. Dit draagt bij aan het (behouden van) draagvlak voor Gezonde School.

Inspiratie

  • In het werkplan van basisschool St. Lidwina uit Zwaagdijk worden de gekozen prioriteiten, activiteiten, de planning en communicatie over Gezonde School beschreven.
  • Accent Praktijkonderwijs uit Amersfoort beschrijft in hun beleidsplan hoe zij de focus leggen op verschillende gezondheidsthema’s.

 

Vignet Gezonde School

Wilt u laten zien dat de school uitblinkt op het gebied van Gezonde School? Vraag dan een vignet Gezonde School aan. Het vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen/studenten. Als uw school binnen een thema alle pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u een themacertificaat aanvragen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat ontvangt uw school het vignet Gezonde School. Uw school mag zich dan drie jaar Gezonde School noemen. Bekijk de criteria (po, vo, mbo) waaraan uw school moet voldoen om in aanmerking te komen voor een themacertificaat. Er zijn al honderden Gezonde Scholen in Nederland. Bekijk op de kaart welke school in uw regio staat.

Tip

  • Grenst er aan de school een kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang? Informeer welke gezondheidsthema’s zij (willen) oppakken en of en hoe jullie samen kunnen optrekken door te werken aan Gezonde School en Gezonde Kinderopvang
  • Ook activiteiten die plaatsvinden in de wijk rondom de school kunnen relevant zijn voor het werkplan Gezonde school. Bijvoorbeeld activiteiten van sport- en welzijnsorganisaties. Deze activiteiten geven aanknopingspunten voor samenwerking. Wellicht kan de Gezonde School-adviseur van de GGD u hierover informeren.

Heeft u een werkplan opgesteld waar u trots op bent? Deze delen we graag op Gezondeschool.nl. Stuur uw werkplan naar redactie@gezondeschool.nl.