Van goede voedingsgewoonten hebben studenten én medewerkers veel profijt, en we weten het allemaal: jong geleerd...! Check met deze scan hoe ver jullie schoollocatie al is met het thema Voeding. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van studenten, medewerkers en ouders en verzorgers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze studenten zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Voeding. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes en meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of het voedingsbeleid.
  Onze studenten krijgen jaarlijks informatie over het beleid, de regels en de lesprogramma’s rond voeding.
  Informatie over het beleid, de regels en de activiteiten rond voeding is toegankelijk voor ouders en verzorgers.
  Onze locatie zorgt dat studenten en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over voeding.
  Onze locatie gaat indien nodig met studenten in gesprek over voedingsgewoonten.
  Medewerkers zijn actief betrokken bij de invulling en uitvoering van het thema Voeding. Denk hierbij aan betrokkenheid bij het vormgeven van beleid en de organisatie van activiteiten.
  Onze locatie biedt medewerkers bij- en nascholing over het belang van gezonde voeding en gezond gedrag.
  Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat. Vind hier de Gezonde School-activiteiten voor het thema Voeding.

  Onze locatie besteedt elk schooljaar aandacht aan voeding. We proberen dit aan zoveel mogelijk studenten aan te bieden.
  Onze locatie maakt hierbij gebruik van één of meer Gezonde School-activiteiten om gezond voedingsgedrag van studenten te bevorderen.
 

Dit is vastgelegd in het beleid en Gezonde School-activiteiten zijn opgenomen in het curriculum.

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het bevorderen van gezonde voeding. Denk bijvoorbeeld aan voldoende watertappunten en aan de schoolkantine. Vul de online Kantinescan in om te zien of de schoolkantine voldoet aan de richtlijnen.

  Onze schoollocatie is de trotse houder van de zilveren of gouden Schoolkantine Schaal.
  Op onze locatie kunnen studenten en medewerkers water tappen buiten de toiletruimtes.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom voeding op school niet onopgemerkt blijven?

  Op onze locatie hebben we inzicht in de voedingsgewoonten van de studenten. Bijvoorbeeld via Testjeleefstijl.nl. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.
  Zorgen en problemen rondom voedingsgewoonten en gewicht signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze locatie.

 

Beleid

Door het thema Voeding op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

  Voeding maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin is vastgelegd hoe onze schoollocatie wil bijdragen aan gezondheid en gezond gedrag rondom het thema voeding.
  De coördinatie van het thema voeding is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren elk jaar het beleid en de afspraken over gezond voedingsgedrag en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Voeding. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur!

Staat voeding bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten! De smaak te pakken? Lees dan meer over het vignet Gezonde School.