Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Zeker voor kinderen. Zo zorgt frisse lucht in de klas voor betere leerprestaties, minder gezondheidsklachten en minder ziekteverzuim van zowel leerlingen als leerkrachten. Het thema milieu gaat over de wijze waarop school aandacht besteedt aan het milieu in en rondom het schoolgebouw. Het (binnen)milieu in de school betreft onderwerpen als ventilatie, geluid, geur en stoffigheid. 

Om de effectiviteit van de activiteiten die u op het thema Milieu en natuur gaat uitvoeren te vergroten is het belangrijk om voor dit thema te werken via de volgende pijlers:

 1. Educatie
 2. Signaleren
 3. Schoolomgeving
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor het thema Milieu en natuur laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Milieu en natuur van het vignet Gezonde School aanvragen.

Om bewustwording te vergroten voor alle aspecten van natuur en milieu is het belangrijk dat de school aandacht besteedt aan dit onderwerp.

Criteria om het vignet te behalen

 • Uw school maakt in het lesprogramma gebruik van (aanvullende) activiteiten die gericht zijn op binnenmilieu, natuur en het milieubewustzijn. Er zijn geen erkende activiteiten behorende bij dit Vignet.
 • Uw school besteedt in de lessen structureel aandacht aan binnenmilieu, natuur en milieubewustzijn.
 • De onderwijsactiviteiten op het gebied van Milieu en natuur zijn vastgelegd in een schoolbeleidsplan.
 • Uw school biedt docenten bij- of nascholing rond binnenmilieu, natuur en milieubewustzijn.

Er bestaan voor deze onderwerpen talloze activiteiten en lespakketten voor scholen. Hieronder een kort overzicht.

Frisse klas 

Natuur

Milieubewustzijn

Wilt u iets extra doen voor het thema Milieu en natuur? Organiseer dan als school activiteiten op bijzondere dagen en/of gelegenheden. Voorbeelden hiervan zijn:

Voorbeeld: de Schakel actief met het onderwerp "frisse klas" 

Basisschool de Schakel (Nieuwegein) is al actief aan de slag gegaan met het onderwerp ‘frisse klas’:
Een frisse klas is erg belangrijk voor de gezondheid en leerprestaties van onze leerlingen en leerkrachten. Wij vinden het als school dan ook van groot belang om aandacht te hebben voor een goede ventilatie. De CO2Koolstofdioxide-meter is hierbij een handig instrument om de ventilatie te controleren en te verbeteren’. 

Gebruik de digitale toolkit Milieu en natuur 

De digitale toolkit ‘Milieu en natuur’ van het vignet Gezonde School biedt u volop informatie, voorbeelddocumenten en instrumenten om u op weg te helpen naar een frisse, groene en bewuste school!

Tip: de erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Het is belangrijk op tijd risico’s te signaleren zodat u actie kunt ondernemen wanneer een risico onaanvaardbaar is. Om dit goed te doen bent u op de hoogte van de mogelijke risico’s en brengt ze systematisch in kaart.

Criteria om het vignet te behalen

 • Uw school meet en registreert tenminste 1 x per jaar (winterperiode) in alle gebruikte lokalen gedurende een schoolweek of er voldoende frisse lucht is.
 • De CO2Koolstofdioxide-waarde blijft in alle lokalen tijdens gebruik lager dan 1000 ppm, waarbij maximaal 3x per dag de waarde boven de 1000 ppm komt.
 • De temperatuur in school is aangenaam.

Tip

Zet de ramen (verder) open of zet het ventilatiesysteem (indien aanwezig) op een hogere stand.

Aandacht voor milieu en natuur heeft meer impact als zowel de fysieke omgeving als de sociale omgeving (leerkrachten en ouders) is betrokken.

Criteria om het vignet te behalen

 • Uw school draagt zorg voor een gezonde schoolomgeving rond Milieu en natuur.
 • De inrichting van het schoolplein nodigt leerlingen uit om bezig te zijn met de natuur.
 • Uw school is milieubewust en draagt zorg voor energiebesparing.
 • Afval wordt gescheiden.
 • De mechanische ventilatie (indien aanwezig in het gebouw) wordt onderhouden en voldoet aan de normen. Een gebouw met natuurlijke ventilatie voldoet ook indien wordt aangetoond (metingen) dat de ramen en roosters altijd geopend zijn onder lestijd.
 • De richtlijn van het LCHV ten aanzien van schoonmaken wordt gehanteerd.
 • Uw school betrekt leerlingen, ouders en medewerkers bij activiteiten rondom Milieu en natuur.
 • Medewerkers geven het goede voorbeeld rond Milieu en natuur.

Tips

 • Zet computers uit, niet op stand-by (lespakket energieke scholen).
 • Gebruik het schoolplein eens als buitenlokaal.
 • Maak het schoolplein toegankelijk na schooltijd.
 • Maak een leerling ventilatiebaas. Deze leerling heeft als taak om de CO2Koolstofdioxide-meter in de gaten te houden.
 • Zoek bij zomerse temperaturen verkoeling met waterspelletjes en zwembadjes op het schoolplein (hitteprotocol).
 • Informeer ouders over de onderwerpen via nieuwsbrieven, ouderavonden of andere bijeenkomsten.
 • Laat ouders activiteiten organiseren, zoals een bezoekje aan de boerderij.
 • Betrek de ouders bij de inrichting, onderhoud en beheer van het (groene) schoolplein.
 • Stimuleer ouders en leerlingen en leerkrachten om lopend of met de fiets naar school te komen.
 • Leerkrachten en ouders helpen door het goede voorbeeld te geven. Het scheiden van afval is een goede stimulans voor het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling.

Er is beleid voor de bevordering van een frisse klas (ventilatie, temperatuur, schoonmaak & inrichting), natuur en milieubewustzijn.

Criteria om het vignet te behalen

 • Milieu en natuur maakt onderdeel uit van het schoolbeleid.
 • Leerlingen, medewerkers en ouders zijn betrokken bij de doelstellingen rondom Milieu en natuur.
 • Uw school heeft schoolregels die bijdragen aan gezondheid en gezond gedrag rondom Milieu en natuur.
 • Uw school informeert leerlingen, medewerkers en ouders over het beleid en de schoolregels rondom Milieu en natuur.
 • Het beleid en de schoolregels worden geëvalueerd.
 • Uw school heeft de coördinatie van Milieu en natuur belegd.

Themacertificaat Milieu en natuur aanvragen

Themacertificaat aanvragen

Om het themacertificaat Milieu en natuur aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien.

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Vraag het themacertificaat aan

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Milieu en natuur ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

Meer informatie

 • De Longfonds patiëntenvereniging behartigt in heel Nederland de belangen van mensen met een longziekte.
 • Op de website Stichting Ruimte-OK vindt u praktische kennis over de huisvesting en financiering van scholen en (integrale) kindcentra.
 • IVN, het Instituut voor Natuureducatie en Natuur zet zich in voor een duurzame samenleving.
 • EcoSchools, het internationale keurmerk voor duurzame scholen.
 • Frisse Scholen (RVO),informatie over schoolgebouwen met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu (luchtkwaliteit, thermisch comfort, licht en geluid).
 • Green Deal Scholen: kennisportal waar u informatie vindt over gezonde, duurzame en betaalbare schoolgebouwen.

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Milieu en natuur.