Voor een succesvolle Gezonde School-aanpak is het zinvol om ook samen te werken met partners van buiten de school. 

Samenwerking op de vier pijlers

Om alle vier de Gezonde School-pijlers optimaal te kunnen invullen, heeft u ondersteuning nodig van organisaties buiten de school. Dat geldt met name voor de pijler Signaleren, maar bijvoorbeeld ook voor Gezondheidseducatie. Breng op basis van uw werkplan goed in kaart met wie u wilt samenwerken. Of met wie u een bestaande samenwerking wilt versterken om uw plannen beter te kunnen realiseren.

Voor een goede samenwerking zijn de volgende punten van belang:

  • Inventariseer welke personen en instellingen in uw omgeving kunnen bijdragen aan een Gezonde School en op welke manier.
  • Voer gesprekken met potentiële partners om draagvlak te creëren voor samenwerking. Ga na wat hun (eventueel financiële) bijdragen kunnen zijn.
  • Geef duidelijk aan wat uw school verwacht van de samenwerkingspartners. Wilt u dat de partners vooral meedenken en adviseren of juist concrete activiteiten uitvoeren? Of wellicht beide?
  • Bepaal samen de inhoud en de vorm van de samenwerking. Leg de onderlinge afspraken hierover vast.
  • Inventariseer hoeveel taakuren uw school en de samenwerkingspartners voor de Gezonde School-aanpak hebben gereserveerd. Zorg dat de plannen binnen deze uren te realiseren zijn.
  • Breng de gerealiseerde samenwerkingsverbanden in beeld en maak een sociale kaart met contactgegevens.

Tip

Plan een gezamenlijk startgesprek met de personen die bij Gezonde School betrokken worden. Denk hierbij aan de directie, een vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad en de Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service). Bespreek daarbij het doel: wat wilt u gezamenlijk bereiken? Bespreek ook wat de verschillende partijen van elkaar verwachten. Leg de uitkomsten vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Tips

  • De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service) beschikt over een netwerk met verschillende organisaties in de regio. Ook hebben zij vaak een sociale kaart die u kunt gebruiken.
  • Er zijn ook verschillende landelijke organisaties die scholen ondersteunen bij de diverse gezondheidsthema’s van Gezonde School.