In onze bewegingsarme samenleving zitten jongeren te veel en bewegen zij te weinig. En dat terwijl bewegen en sporten niet alleen de gezondheid, vitaliteit, fitheid en motoriek van studenten verbeteren, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en werking van de hersenen. Check met deze scan hoe ver jullie schoollocatie al is met het thema Bewegen en sport. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.

 

Onze studenten zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Bewegen en sport. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes en meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten, de omgeving of beleid.

 

Onze studenten krijgen jaarlijks informatie over het beleid, de afspraken en de lesprogramma’s rond bewegen en sport.

 

Informatie over het beleid, de afspraken en de activiteiten rond bewegen en sport is toegankelijk voor ouders en verzorgers.

 

Onze locatie zorgt dat studenten en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over beweeg- en sportgedrag.

 

Onze locatie gaat indien nodig met studenten en/of ouders/verzorgers in gesprek over beweeg- en sportgedrag.

  Medewerkers zijn actief betrokken bij de invulling en uitvoering van het thema Bewegen en sport. Denk hierbij aan betrokkenheid bij het vormgeven van beleid en de organisatie van activiteiten. 
  Onze locatie biedt medewerkers bij- en nascholing op het gebied van bewegen en sport.
  Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat. Vind hier de Gezonde School-activiteiten voor het thema Bewegen en sport.

 

Onze locatie besteedt elk schooljaar in diverse leerjaren aandacht aan bewegen en sport.

 

Onze locatie maakt gebruik van één of meer Gezonde School-activiteiten om bewegen en sporten bij studenten te bevorderen.

 

Het begeleiden van alle beweeg- en sportactiviteiten gebeurt onder verantwoordelijkheid van een (bevoegde) docent Lichamelijke Opvoeding, die een dienstbetrekking heeft bij de school(locatie).

 

Dit is vastgelegd in het beleid en Gezonde School-activiteiten zijn opgenomen in het curriculum. 

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het bevorderen van bewegen en sport. Denk bijvoorbeeld aan voldoende fietsrekken of een schoolplein met sportieve mogelijkheden.

 

Op onze locatie werkt samen met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders, zodat studenten kennis kunnen maken met sport.

 

Onze school en de directe schoolomgeving dagen uit om te bewegen. Bijvoorbeeld door een actieve inrichting van het schoolplein en veilige wandel- en fietspaden rond de school.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom bewegen en sport op school niet onopgemerkt blijven? 

 

Op onze locatie hebben we inzicht in hoe het met leerlingen gaat rond bewegen en sport. Denk hierbij aan sportdeelname, fysieke activiteit beweegvaardigheden en fitheid. Bijvoorbeeld via Testjeleefstijl.nl. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.

 

Zorgen en problemen rondom bewegen en sport zoals motorische achterstanden of inactiviteit signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze locatie.

Beleid

Door het thema Bewegen en sport op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

 

Bewegen en sport maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin is vastgelegd hoe onze locatie wil bijdragen aan gezondheid en gezond gedrag rondom het thema Bewegen en sport

 

De coördinatie van het thema Bewegen en sport is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)). 

  We evalueren elk jaar het beleid en de afspraken over bewegen en sport en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Bewegen en sport. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur! 

groen vinkje

Staat bewegen en sport bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten! De smaak te pakken? Lees dan meer over het vignet Gezonde School.