Goede voeding, goed op de kaart?
Van goede voedingsgewoonten hebben leerlingen én medewerkers veel profijt, en we weten het allemaal: jong geleerd...! Check met deze vragen hoe ver jullie school al is met het thema Voeding. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Voeding. Denk hierbij aan het meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of beleid.
  Ouders en verzorgers krijgen jaarlijks informatie over het beleid, de regels en de lesprogramma’s rond voeding. Waar mogelijk worden ze betrokken bij de organisatie van activiteiten.
  Onze school zorgt dat leerlingen en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over voeding.
  Onze school zorgt dat leerlingen en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over voeding.
  Onze school gaat indien nodig met leerlingen en ouders/verzorgers in gesprek over voedingsgewoonten.
  Onze school biedt medewerkers bij- en nascholing over het belang van gezonde voeding en gezond gedrag.
  Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld. We bespreken met elkaar wat dit betekent voor ons eetgedrag op school.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat. Vind hier de Gezonde School-activiteiten voor het thema Voeding.

  Onze school besteedt elk schooljaar in diverse leerjaren aandacht aan voeding.
  Onze school maakt hierbij gebruik van één of meer Gezonde School-activiteiten om gezond voedingsgedrag van leerlingen te bevorderen.
 

Dit is vastgelegd in het beleid en Gezonde School-activiteiten zijn opgenomen in het leerplan van de school.

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het bevorderen van gezonde voeding. Leerlingen en medewerkers maken eerder gezonde keuzes als de school daar op is ingericht. Denk bijvoorbeeld aan voldoende watertappunten. Als jouw school een kantine heeft, denk dan ook aan een Gezonde Schoolkantine. Vul de online Kantinescan in om te zien of de schoolkantine voldoet aan de richtlijnen.

  Bij ons op school kunnen leerlingen en medewerkers water tappen buiten de toiletruimtes.
  Indien jouw school een kantine heeft: onze school is de trotse houder van de zilveren of gouden Schoolkantine Schaal.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom voeding op school niet onopgemerkt blijven?

  Als school hebben we inzicht in de voedingsgewoonten van de leerlingen. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.
  Zorgen en problemen over voedingsgewoonten en gewicht signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze school.

 

Beleid

Door het thema Voeding op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

  Voeding maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin is vastgelegd hoe onze school wil bijdragen aan gezondheid en gezond gedrag rondom het thema Voeding. Baseer dit op de richtlijnen van het Voedingscentrum ten aanzien van gezonde pauzehappen, lunchpakket drinken en traktaties.
  De coördinatie van het thema Voeding is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren elk jaar het beleid en de afspraken over gezond voedingsgedrag en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Voeding. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur!

Staat voeding bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten! De smaak te pakken? Lees dan meer over het vignet Gezonde School.