Hoe studenten omgaan met seksualiteit, wensen, grenzen, seksuele diversiteit en genderdiversiteit is bepalend voor hun eigen vorming én voor die van hun medestudenten – en daarmee voor een veilig schoolklimaat. Check met deze scan hoe ver jullie schoollocatie al is met het thema Relaties en seksualiteit. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze studenten zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Relaties en seksualiteit. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes en meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of het beleid.
  Onze studenten krijgen jaarlijks informatie over het beleid, de regels en de lesprogramma’s rond relaties en seksualiteit.
  Informatie over het beleid, de regels en de activiteiten rond relaties en seksualiteit is toegankelijk voor ouders en verzorgers.
  Onze locatie gaat indien nodig met studenten en/of ouders/verzorger in gesprek over relaties en seksualiteit.
  Onze school gaat indien nodig met leerlingen en ouders/verzorgers in gesprek over voedingsgewoonten.
  Medewerkers zijn actief betrokken bij de invulling en uitvoering van het thema Relaties en seksualiteit. Denk hierbij aan betrokkenheid bij het vormgeven van beleid en de organisatie van activiteiten. 
  Onze locatie biedt medewerkers bij- en nascholing over het thema Relaties en seksualiteit.
  Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld, onder andere door acceptatie van genderdiversiteit en seksuele diversiteit.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat. Vind hier Gezonde School-activiteiten voor het thema Relaties en seksualiteit.

  Onze locatie besteedt in elk schooljaar aandacht aan relaties en seksualiteit, waaronder onderwerpen als relatievorming, veilig vrijen (preventie onbedoelde zwangerschap en soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)), wensen en grenzen, seksuele diversiteit en genderdiversiteit. We proberen dit aan zoveel mogelijk studenten aan te bieden.
  Onze locatie maakt hierbij gebruik van één of meer Gezonde School-activiteiten om gezonde relaties en gezond seksueel gedrag van studenten te bevorderen.
 

Dit is vastgelegd in het beleid en Gezonde School-activiteiten zijn opgenomen in het curriculum.

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het bevorderen van gezond gedrag rond relaties en seksualiteit. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor een veilige sociale en fysieke schoolomgeving, zowel binnen in de klaslokalen als buiten op het schoolplein.

  Onze locatie stimuleert een veilige sociale schoolomgeving, waarin iedereen gelijkwaardig is, er respect is voor elkaars wensen en grenzen en studenten zich op een positieve manier seksueel kunnen ontwikkelen.
  Onze locatie heeft praktische maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te voorkomen dat studenten in onveilige situaties terechtkomen en met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen, zoals (camera)toezicht en verlichting van de fietsenstalling.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom relaties en seksualiteit op school niet onopgemerkt blijven?

  Op onze locatie hebben we inzicht hoe het gaat met de seksuele gezondheid van studenten. Bijvoorbeeld via Testjeleefstijl.nl. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.
  Zorgen en problemen rondom relaties en seksualiteit signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze locatie.

 

Beleid

Door het thema Relaties en seksualiteit op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

  Relaties en seksualiteit maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin zijn de school(locatie)- en gedragsregels vastgelegd, over hoe de locatie wil bijdragen aan gezondheid, veiligheid en gezond gedrag rondom relaties en seksualiteit.
  De coördinatie van het thema Relaties en seksualiteit is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren ongeveer elk jaar het beleid en de gedragsregels en waar nodig stellen we ze bij. 

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Relaties en seksualiteit. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur! 

Staat relaties en seksualiteit bij jullie al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en studenten. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten! De smaak te pakken? Lees dan meer over het vignet Gezonde School.