Heeft jouw school beleid rond relaties en seksualiteit? Zijn er duidelijke school- en gedragsregels over de omgang met elkaar? Is er een medewerker die verantwoordelijk is het handhaven hiervan? Effectief werken aan relaties en seksualiteit vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel beleid rond relaties en seksualiteit op

Welke visie heeft de school op relaties en seksualiteit? Heeft de school op meerdere momenten aandacht voor dit thema? Door dit op te nemen in een schoolbreed beleid zorg je ervoor dat er blijvend aandacht voor is. En werk je aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is nodig om een veilig schoolklimaat te creëren, waarin studenten zich op een veilige en gezonde manier seksueel ontwikkelen. Op Seksuelevorming.nl vind je tips over het opstellen van een visie en beleid. Wil je ondersteuning hierbij? Een Gezonde School-adviseur kan je helpen en voorbeelden geven.

Tip: gebruik de stimuleringsregeling

Maak gebruik van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Hiermee krijgt de school ondersteuning van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) en een geldbedrag om aandacht voor relaties en seksualiteit te versterken.

Zorg voor schoolregels

School- en gedragsregels kunnen helpen bij een respectvolle omgang met elkaar. Denk aan regels over seksueel grensoverschrijdend of discriminerend gedrag. Ook kunnen regels de interactie tussen studenten en medewerkers stimuleren. Zo zorg je ervoor dat de regels worden nageleefd:

  • Houd toezicht.
  • Leg sancties vast en communiceer deze, ook via de schoolwebsite of de schoolgids.
  • Registreer ernstige incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag om het beleid te ondersteunen. Dit kan in de vorm van een incidentenregistratie.

Betrek en informeer studenten en medewerkers

Hoe zorg je ervoor dat het beleid rond relaties en seksualiteit slaagt? Het is aan te raden om studenten en medewerkers bij het opstellen te betrekken. Leg uit waarom het beleid nodig is en zorg dat iedereen kan meedenken. Neem de regels en afspraken die jullie samen hebben opgesteld ook op in het beleid. Zo werkt iedereen mee aan het beleid en voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan.

Naast het betrekken van studenten en medewerkers is het handig om ze jaarlijks te informeren over het beleid rond relaties en seksualiteit. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een informatieavond, via de website of in een nieuwsbrief.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat je elk jaar nieuwe studenten verwelkomt, blijft aandacht voor relaties en seksualiteit nodig. Daarom is het handig om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beleid hiervoor. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Meestal is dit een zorgcoördinator, veiligheidscoördinator of docent. De Gezonde School-coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Zorgen dat de school- en gedragsregels rondom relaties en seksualiteit worden toegepast.
  • Organiseren van trainingen voor docenten en andere medewerkers.
  • Voorlichten over relaties en seksualiteit en inzetten van erkende Gezonde School-activiteiten.
  • Informeren van medewerkers, studenten en ouders/verzorgers.
  • Signaleren van problemen rond relaties en seksualiteit.

Evalueer

Is er al een beleid dat wordt uitgevoerd? Hoe staat jouw school ervoor? Is het nodig het beleid of de gedragsregels aan te passen? Daar kom je achter door ongeveer elke twee jaar te evalueren hoe het gaat. Je kunt dan meteen kijken of het beleid nog aansluit bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Is dat niet het geval? Dan is het misschien nodig om nieuwe regels toe te voegen of het beleid uit te breiden.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.