Weet je hoe het staat met de seksuele gezondheid van jouw studenten? Weten medewerkers wat ze moeten doen als er iets aan de hand is? Helpt de school studenten en hun ouders of verzorgers bij vragen of problemen? Effectief werken aan relaties en seksualiteit vraagt ook om signalering. Hoe pak je dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij studenten

Ontstaan er problemen rond relaties en seksualiteit? Of zijn ze er misschien al? Daar kom je achter door onderzoek te doen. Het is aan te raden om jaarlijks de seksuele gezondheid van studenten in kaart brengen voor een tijdige signalering van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kan bijvoorbeeld met Testjeleefstijl.nl.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Problemen rond relaties en seksualiteit kunnen op verschillende manieren worden gesignaleerd. Hoe zorg je ervoor dat dit continu gebeurt? En dat problemen worden opgepakt? Zo zorg je voor een signalerings-, zorg-, en verwijsstructuur:

  • Zorg voor heldere afspraken. Wat gebeurt er als een probleem rond relaties en seksualiteit wordt gesignaleerd? Wie beantwoordt vragen en wie signaleert problemen? Wie beoordeelt een probleem? Wanneer biedt de school hulp en welke hulp is dat?
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol. Denk ook aan een goede meldcode en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Bespreek signalen rondom relaties en seksualiteit met het ZAT Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl (Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl)-team van de school en verwijs op tijd naar een vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker.

Informeer studenten, ouders en verzorgers

Bij wie kunnen studenten, en ouders en verzorgers terecht als ze vragen of hulp nodig hebben rondom relaties en seksualiteit? Je kunt hieraan denken:

Het is handig om de studenten, ouders en verzorgers hierover te informeren, ook als de studenten nog geen vragen hebben. Zo wordt de drempel om hulp te zoeken lager. Vermeld daarom regelmatig in de lessen waar ze terechtkunnen bij vragen en neem dit op in de schoolgids.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.