Een goede persoonlijke hygiëne, zoals bij het bereiden van gerechten, voorkomen verspreiding van ziektes en bacteriën. Dat helpt om studenten en medewerkers gezond en fit te houden en ziekteverzuim te voorkomen. Check met deze vragen hoe ver jullie school al is met het thema Hygiëne. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze studenten zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Hygiëne. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes en meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of beleid.
  Onze studenten krijgen jaarlijks informatie over het beleid, regels en lesprogramma’s rondom hygiëne.
  Informatie over het beleid, de regels en de activiteiten rond hygiëne is toegankelijk voor ouders en verzorgers.
  Onze locatie zorgt dat studenten en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over hygiëne.
  Onze locatie gaat indien nodig met studenten en ouders/verzorgers in gesprek over persoonlijke hygiëne.
  Onze locatie biedt medewerkers bij- en nascholing over het belang van gezonde (persoonlijke) hygiëne en het schoon en fris houden van de school.
  Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Denk hierbij aan onderwijsactiviteiten gericht op persoonlijke verzorging zoals mondgezondheid en hygiëne tijdens hun werk zoals bij de verzorging van cliënten, patiënten of dieren. 

  Onze locatie besteedt elk schooljaar in diverse leerjaren aandacht aan hygiëne.
  Onze locatie heeft de onderwijsactiviteiten vastgelegd in het beleid en opgenomen in het leerplan van de school.

Schoolomgeving

Een schone, gezonde schoolomgeving helpt om de overdracht van ziektekiemen tegen te gaan. 

  Onze school herinnert leerlingen en medewerkers aan hygiënische gewoontes. Bijvoorbeeld via posters en de inrichting van sanitaire voorzieningen.
  Onze school zorgt er voor dat leerlingen en leerkrachten in een schone omgeving kunnen leren en werken. Denk hierbij aan afvalbakken op en rond het schoolplein, een schone eetplek, voldoende zeep en papieren handdoekjes bij wastafels en goede ventilatie.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over de pijler signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat problemen rondom persoonlijke hygiëne op school niet onopgemerkt blijven?

  Op onze locatie houden we de hygiëne van de school in de gaten.
  Als school hebben we zicht op de persoonlijke hygiëne van studenten. Denk hierbij aan signalen van verminderde persoonlijk hygiëne en periodieke (mond)gezondheidsonderzoeken. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.
  Zorgen en problemen rond hygiëne, signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze locatie.

Beleid

Door het thema Hygiëne op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

  Hygiëne maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin staan afspraken over persoonlijke hygiëne, algemene voorzorgsmaatregelen en ventilatie.
  De coördinatie van het thema Hygiëne is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren elk jaar het beleid en de afspraken over gezonde hygiëne en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Hygiëne. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur!

Staat hygiëne bij jullie al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en studenten. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten!