Hoe mediawijs zijn jullie leerlingen?
Mediagebruik is leuk en nuttig, en niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Maar het kan ook een negatieve invloed hebben op hun schoolprestaties en gezondheid. Voor de ontwikkeling van leerlingen loont het als ze leren hoe ze media op een positieve en gezonde manier gebruiken. Check met deze scan hoe ver jullie school al is met het thema Mediawijsheid. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.

 

Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Mediawijsheid. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes, meedenken en meebeslissen over de vormgeving van beleid.

 

Ouders en verzorgers krijgen jaarlijks informatie over het beleid, de regels en de lesprogramma’s rond mediawijsheid. Waar mogelijk worden ze betrokken bij de organisatie van activiteiten.

 

Onze school zorgt dat leerlingen en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over mediawijsheid.

 

 

Onze leerlingen hebben een belangrijke rol bij de organisatie van activiteiten rondom mediawijsheid.

  Onze school biedt medewerkers bij- en nascholing over (het belang van) mediawijsheid.
 

Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie.

       

Onze school besteedt elk schooljaar in diverse leerjaren aandacht aan gezond
mediagebruik. Dit kan gericht zijn op mentaal, lichamelijk en sociaal gebied.

 

Onze school heeft de onderwijsactiviteiten vastgelegd in het beleid en opgenomen in het curriculum.

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het bevorderen van positief en gezond mediagebruik. Denk bijvoorbeeld aan tips geven hoe je online met elkaar omgaat of hoe je zorgt voor een digitale balans. 

 

Onze school besteedt aandacht aan een digitale balans. Denk hierbij aan het gebruik van actieve werkvormen, mediagebruik tijdens de lessen en het gebruik van sociale media.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom online gedrag en mediagebruik op school niet onopgemerkt blijven?

 

Als school hebben we inzicht in het mediagebruik van de leerlingen. De Gezonde School-adviseur van de  GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) kan je hierbij helpen.

  Zorgen over en problemen rond mediagebruik signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze school.

Beleid

Door het thema Mediawijsheid op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

 

Mediawijsheid maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin is vastgelegd hoe onze school wil bijdragen aan gezondheid en gezond mediagebruik van leerlingen.

 

De coördinatie van het thema Mediawijsheid is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)). 

  We evalueren elk jaar het beleid en de afspraken en waar nodig stellen we ze bij.

 

 

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Mediawijsheid. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur!

groen vinkje

Staat gezond mediagebruik bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten! De smaak te pakken? Lees dan meer over het vignet Gezonde School.