Een goede hygiëne, zoals handen wassen na het toiletbezoek, voorkomen verspreiding van ziektes en bacteriën. Dat helpt om leerlingen en medewerkers gezond en fit te houden en ziekteverzuim te voorkomen. En we weten het allemaal: jong geleerd…! Check met deze vragen hoe ver jullie school al is met het thema Hygiëne. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Hygiëne. Denk hierbij aan het meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of beleid.
  Ouders en verzorgers krijgen jaarlijks informatie over het beleid, regels en lesprogramma’s rondom hygiëne. Waar mogelijk worden ze betrokken bij de organisatie van activiteiten.
  Onze school zorgt dat leerlingen en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over hygiëne.
  Onze school gaat met leerlingen en ouders/verzorgers in gesprek als er sprake is van verminderde persoonlijke hygiëne.
  Onze school biedt medewerkers bij- en nascholing over het belang van gezonde (persoonlijke) hygiëne en het schoon en fris houden van de school.
  Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Denk hierbij aan onderwijsactiviteiten gericht op handen wassen, voedselhygiëne en hygiëne bij sportactiviteiten. Voor mondgezondheid kun je gebruik maken van erkende Gezonde School-activiteiten, dat vergroot de kans op een goed resultaat.

  Onze school besteedt elk schooljaar in diverse leerjaren aandacht aan hygiëne.
  Onze school maakt voor mondgezondheid gebruik van één of meer Gezonde School-activiteiten om gezond poetsgedrag van leerlingen te bevorderen.
  Onze school heeft deze onderwijsactiviteiten vastgelegd in het beleid en opgenomen in het leerplan van de school.

Schoolomgeving

Een schone, gezonde schoolomgeving helpt om de overdracht van ziektekiemen tegen te gaan. 

  Onze school herinnert leerlingen en medewerkers aan hygiënische gewoontes. Bijvoorbeeld via posters en de inrichting van sanitaire voorzieningen.
  Onze school zorgt er voor dat leerlingen en leerkrachten in een schone omgeving kunnen leren en werken. Denk hierbij aan afvalbakken op en rond het schoolplein, een schone eetplek, voldoende zeep en papieren handdoekjes bij wastafels en goede ventilatie.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over de pijler signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat problemen rondom persoonlijke hygiëne op school niet onopgemerkt blijven?

  Als school zijn we alert op ziekteverschijnselen bij leerlingen.
  Als school hebben we zicht op de persoonlijke hygiëne van leerlingen. Denk hierbij aan signalen van verminderde persoonlijk hygiëne en periodieke (mond)gezondheidsonderzoeken. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.
  Zorgen en problemen rond hygiëne, signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze school.

Beleid

Door het thema Hygiëne op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

  Hygiëne maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin zijn de visie en schoolregels op het thema vastgelegd.
  De coördinatie van het thema Hygiëne is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren elk jaar het beleid en de schoolregels en waar nodig stellen we het bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Hygiëne. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur! 

Staat hygiëne bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten!