Wat staat er in het beleid?

Formuleer een duidelijke visie over het gebruik van alcohol en tabak binnen uw school. Hierin beschrijft u wat de school wil uitdragen als het gaat om middelengebruik en wat de school de leerlingen hierover wil meegeven. Wanneer u een middelenvrije school bent of wilt worden, noem dit dan ook in uw visie.

Naast een visie, stelt de school een helder beleid (schoolgezondheidsplan/veiligheidsplan) op over hoe de school wil bijdragen aan een middelenvrije omgeving voor de leerlingen. Hierin beschrijft u welke activiteiten en maatregelen er op uw school en tijdens de niet-locatiegebonden activiteiten ingesteld zijn. Denk hierbij aan een rookvrij schoolterrein of een alcoholvrije kerstborrel.

Op de website Rookvrijschoolterrein.nl vind u een stappenplan en andere hulpmiddelen bij het rookvrij maken van het schoolterrein.

Betrek leerlingen, medewerkers en ouders

Een medezeggenschapsraad of ouderraad denkt mee met de school over het schoolbeleid rondom alcohol en roken. Om draagvlak te creëren, kunt u ook een werkgroep oprichten.

Schoolregels

De school beschikt over duidelijke regels ten aanzien van roken en alcohol. Alle betrokken en worden hierover geïnformeerd. Regels en handhaving staan duidelijk omschreven in een schoolgids of iets dergelijks.

Borging taken en verantwoordelijkheden

Wanneer u aan de slag gaat met het thema Roken en Alcoholpreventie binnen de Gezonde School, dan kunt u het beste één vaste coördinator aanstellen die zich hard maakt voor een gedragen beleid, en die alle activiteiten op het gebied van roken en alcoholpreventie, zoals docententrainingen en ouderavonden, organiseert. Ook ziet deze persoon er op toe dat alle school- en gedragsregels door alle schoolmedewerkers daadwerkelijk worden nageleefd.

Evaluatie

Laat jaarlijks het beleid evalueren door alle medewerkers met taken en verantwoordelijkheden op het gebied van roken en alcoholpreventie binnen de school.