Studenten die niet roken, niet drinken en geen drugs gebruiken, voelen zich vaak fitter en zitten beter in hun vel. Check met deze scan hoe ver jullie schoollocatie al is met de preventie van roken, alcohol- en drugsgebruik. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze studenten zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Roken, alcohol- en drugspreventie. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes en meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of beleid.
  Onze studenten krijgen jaarlijks informatie over het beleid, de regels en de lesprogramma’s rond de preventie van roken, alcohol- en drugsgebruik.
  Informatie over het beleid, de regels en de activiteiten rond roken, alcohol en drugspreventie is toegankelijk voor ouders en verzorgers.
  Onze locatie zorgt dat studenten en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen of problemen rond roken, alcohol- en drugsgebruik.
  Onze locatie gaat indien nodig met studenten in gesprek over roken, alcohol- en drugsgebruik. 
  Onze medewerkers zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Roken, alcohol- en drugspreventie. Denk hierbij aan betrokkenheid bij het vormgeven van beleid en de organisatie van activiteiten.
  Onze locatie biedt medewerkers bij- en nascholing over de preventie van roken, alcohol- en drugsgebruik.
  Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld en roken niet, drinken geen alcohol en gebruiken geen drugs op de schoollocatie.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat. Vind hier de Gezonde School-activiteiten voor het thema roken, alcohol- en drugspreventie.

  Onze locatie besteedt in elk schooljaar aandacht aan de preventie van roken, alcohol- en drugsgebruik. We proberen dit aan zoveel mogelijk studenten aan te bieden.
  Onze locatie maakt hierbij gebruik van één of meer Gezonde School-activiteiten om roken, alcohol- en drugsgebruik te voorkomen en ontmoedigen.
 

Dit is vastgelegd in het beleid en Gezonde School-activiteiten zijn opgenomen in het curriculum. 

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij de preventie van roken, alcohol- en drugsgebruik. Richt de schoollocatie daarom zo in dat leerlingen niet in aanraking komen met rook en alcoholgebruik.

  Onze locatie zorgt ervoor dat studenten geen alcohol drinken, roken of drugs gebruiken tijdens schoolactiviteiten, ook niet bij schoolactiviteiten buiten het schoolterrein. Dit geldt ook voor medewerkers.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom roken, alcohol- en drugsgebruik op school niet onopgemerkt blijven?

  Op onze locatie hebben we inzicht in het rookgedrag en alcohol- en drugsgebruik van de studenten. Bijvoorbeeld via Testjeleefstijl.nl. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.
  Zorgen over en problemen met middelengebruik signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze locatie.
  Onze locatie maakt afspraken met een lokale instelling voor verslavingszorg, waarnaar we doorverwijzen bij zorgen over en problemen met middelengebruik.

Beleid

Door de preventie van roken, alcohol- en drugsgebruik op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

  De preventie van roken, alcohol- en drugsgebruik maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin is vastgelegd hoe onze schoollocatie wil bijdragen aan het voorkomen en ontmoedigen van roken en alcohol- en drugsgebruik.
  De coördinatie van het thema roken, alcohol- en drugspreventie is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren elk jaar het beleid en afspraken over roken, alcohol- en drugsgebruik en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Roken, alcohol- en drugspreventie . Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur!

Staat voeding bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten! De smaak te pakken? Lees dan meer over het vignet Gezonde School.