Goede voeding, goed op de kaart?
Van goede voedingsgewoonten hebben leerlingen én medewerkers veel profijt, en we weten het allemaal: jong geleerd...! Check met deze scan hoe ver jullie school al is met het thema Voeding. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.

  Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de invulling van het thema voeding. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes, meedenken en meebeslissen over de vormgeving van beleid.
  Onze leerlingen hebben een belangrijke rol bij de organisatie van activiteiten rondom voeding.
  Ouders en verzorgers krijgen jaarlijks informatie over het beleid, de regels en de lesprogramma’s rond het thema voeding. Waar mogelijk worden ze betrokken bij de organisatie van activiteiten.
  Onze school zorgt dat leerlingen en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over voeding.
  Onze school gaat indien nodig met leerlingen en/of ouders/verzorgers in gesprek over voedingsgewoonten.
  Onze school biedt medewerkers bij- en nascholing over het belang van gezonde voeding en gezond gedrag.
  Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld. We bespreken met elkaar wat dat betekent voor ons eetgedrag op school.

 

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat. Vind hier de  Gezonde School-activiteiten voor het thema Voeding.

  Onze school besteedt in schooljaar in diverse leerjaren aandacht aan voeding.
  Onze school maakt hierbij gebruik van één of meer Gezonde School-activiteiten om gezond voedingsgedrag van leerlingen te bevorderen.
  Dit is vastgelegd in het beleid en Gezonde School-activiteiten zijn opgenomen in het curriculum.

 

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het bevorderen van gezonde voeding. Denk bijvoorbeeld aan voldoende watertappunten en aan de schoolkantine. Vul de online Kantinescan in om te zien of de schoolkantine voldoet aan de richtlijnen.

  Onze school is de trotse houder van de zilveren of gouden Schoolkantine Schaal.
  Bij ons op school kunnen leerlingen en medewerkers water tappen buiten de toiletruimtes.

 

Signaleren

De volgende stellingen gaan over signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom voeding op school niet onopgemerkt blijven?

  Als school hebben we inzicht in de voedingsgewoonten van de leerlingen. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.
  Zorgen en problemen rondom voedingsgewoonten en gewicht signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze school.

 

Beleid

Door het thema Voeding op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

  Voeding maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin is vastgelegd hoe onze school wil bijdragen aan gezondheid en gezond gedrag rondom het thema voeding.
  De coördinatie van het thema voeding is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren elk jaar het beleid en de afspraken over gezond voedingsgedrag en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Voeding. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur!

Staat voeding bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten! De smaak te pakken? Lees dan meer over het vignet Gezonde School.