'Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling zit bij ons in de genen.'

De Koningin Julianaschool (KJS) in Culemborg is een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen die moeite hebben met leren en/of hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De KJS heeft de themacertificaten voor Voeding en Welbevinden en sociale veiligheid en ontving onlangs het derde themacertificaat voor Bewegen en sport. We hadden een gesprek met Fieke Blaauwendraad, adjunct-directrice van de school.

Waarom juist deze thema's?

"Met het programma Schoolgruiten besteedden we altijd al aandacht aan voeding. Het behalen van het eerste themacertificaat Voeding in 2013 was de kers op de taart.

Daarnaast besteden we van oudsher extra aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook zijn we een Vreedzame School. Er lopen mediatoren op het schoolplein, onze schoolregels zijn positief geformuleerd en positief belonen zit verweven in de cultuur. We vonden het mooi ook hiervoor erkenning te krijgen. Met onze aandacht voor bewegen en het Gezonde Schoolplein is het themacertificaat voor Bewegen en sport een logische volgende stap."

Wat kost het om een Gezonde School voor elkaar te krijgen?

"Het kost altijd wel extra geld, maar we zijn creatief op zoek naar financiële middelen. Zo kregen we subsidie voor het Gezonde Schoolplein en legden we contact met een welzijnsorganisatie die na schooltijd komt voetballen met de kinderen. We werken samen met de Brede School Culemborg aan allerlei sportclinics.
Ook kost het tijd. Als je je puur richt op het leerproces heb je minder werk, maar voor onze school is die basis te smal."

Wat heeft u geholpen?

"Onze visie: Als wij zorgen dat de voorwaarden voor gezondheid zo optimaal mogelijk zijn, dan zorgen wij er tegelijkertijd voor dat het leren zo goed mogelijk verloopt. En daarbij de motivatie van het team om structureel aandacht te geven aan een gezond en veilig klimaat."

Uw school was al gezond. Wat is dan de meerwaarde van een vignet?

"Enerzijds vanwege de erkenning. Als SBO School heb je niet vanzelfsprekend een positief imago. Een vignet helpt ons om te laten zien wat we doen en wie we zijn. Anderzijds helpt het om focus te houden op gezondheid in de breedste zin van het woord. Bovendien helpt het ons om keuzes te maken in waar we ons wel en niet in profileren.”

Hoe heeft u ouders betrokken?

"Veel kinderen komen met een taxi, waardoor ouders niet vaak op school aanwezig zijn. Om met hen in contact te blijven nodigen we ze bewust uit. Zo hadden we een succesvolle toneelavond met Voor je het weet zijn ze groOt en organiseerden we een voedingsavond met de schoolarts waarin we heel visueel voorlichting gaven over gezonde voeding. Op deze manier krijg je ouders enthousiast. En daarnaast gaan alle leerkrachten ieder jaar op huisbezoek. Ook dit vergroot de ouderbetrokkenheid."

Wat is de rol van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)?

"De GGD helpt met het vinden van subsidies en de juiste activiteiten, zoals een toneelvoorstelling, spelmaterialen voor buiten of een methode voor seksuele ontwikkeling. Eén keer in het half jaar evalueren we het plan Gezonde School. Ook houden we een tevredenheidsenquête onder ouders en leerlingen met de ‘Veiligheidsmonitor’. Met de uitkomst kunnen we ons beleid weer aanscherpen."

Tips voor andere scholen

  • Je doet vaak meer dan je in eerste instantie denkt. En dan is er misschien niet heel veel meer nodig om Gezonde School te zijn.
  • Betrek de kinderen actief, bijvoorbeeld bij het ontwerp van het gezonde schoolplein.
  • Bereid je goed voor en informeer je eerst over bepaalde trajecten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
  • Sluit je aan bij de beleving van de ouders. Organiseer een toneelavond of nodig een arts uit voor een voorlichtingsavond.
  • Leer van andere scholen: Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken bij ons op school!