Periodiek onderzoek bij leerlingen

Het tijdig signaleren van seksueel grensoverschrijdend gedrag is belangrijk. Een adequate reactie van de leerkracht is dan nodig. Het Vlaggensysteem kan hierbij helpen. De school brengt jaarlijks de seksuele gezondheid van leerlingen in kaart. Denk aan veiligheid, signalen van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Dat kan met de gezondheidsvragenlijsten die leerlingen invullen voor het preventief gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg. Deze vragenlijst bevat ook vragen over relaties en seksualiteit.

De wet Veiligheid op school verplicht scholen om te zorgen voor de sociale veiligheid van alle leerlingen. Een belangrijk element van deze wet is verplichte monitoring. Daarmee houdt de school zicht op de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Het is aan de school zelf om een keuze te maken voor een instrument om de veiligheid van de leerlingen te monitoren. Denk bijvoorbeeld aan de periodieke onderzoeken die de Jeugdgezondheidszorg of GGDGemeentelijke gezondheidsdienst op school uitvoert.

Koppeling met zorgteam

De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over relaties en seksualiteit. Signalen met betrekking tot Relaties en seksualiteit worden besproken in een bestaand zorgteam van school.

Een zorgprotocol met aandacht voor problemen en vragen rond relaties en seksualiteit, en een goede meldcode, zorgen samen voor een goede zorgstructuur voor dit thema. Alle schoolmedewerkers zijn bekend met dit protocol. In het protocol staan de afspraken over, wie welke rol heeft in het beantwoorden van vragen en het signaleren van problemen, wie welke rol heeft in de beoordeling van de (vermoedens van) problemen en wanneer welke hulp op en rond school geboden wordt.

Bekijk voor meer informatie de pagina Signalering van Seksuelevorming.nl

Informatie vragen en hulp bieden

Het moet voor leerlingen en hun directe omgeving (bijvoorbeeld ouders) duidelijk zijn bij wie ze terecht kunnen bij vragen of hulp rondom relaties en seksualiteit. Dit kan bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon zijn. Voor informatievragen worden leerlingen doorverwezen naar Pubergids.nl en ouders naar de pagina Seksuele ontwikkeling op Opvoeden.nl. Daarnaast kunnen ouders meer informatie krijgen over de Week van de Lentekriebels op de pagina Informatie voor ouders.