Leerlingen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Dat is prettig voor leerlingen én medewerkers. Check met deze scan hoe ver jullie school al is met het thema Welbevinden. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten.  Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Want welbevinden krijgt meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt.  Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Welbevinden. Denk hierbij aan het meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of beleid.
  Ouders en verzorgers krijgen jaarlijks informatie over het beleid, de regels en de lesprogramma’s rond welbevinden. Waar mogelijk worden ze betrokken bij de organisatie van activiteiten.
  Onze school zorgt dat leerlingen en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over welbevinden.
  Onze school gaat indien nodig met leerlingen en/of ouders/verzorgers in gesprek om welbevinden van leerlingen op school en thuis te bevorderen.
  Onze school biedt medewerkers bij- en nascholing over (het belang van) welbevinden.
  Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat. Bekijk de Gezonde School-activiteiten voor het thema Welbevinden.

  Onze school besteedt elk schooljaar in diverse leerjaren aandacht
aan welbevinden.
  Onze school maakt hierbij gebruik van één of meer Gezonde School-activiteiten om het welbevinden van leerlingen te bevorderen.
  Dit is vastgelegd in het beleid en Gezonde School-activiteiten zijn opgenomen in het lesplan of curriculum.

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij welbevinden. Het betrekken van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers is hierin belangrijk zodat iedereen zich veilig kan voelen op school.

  Onze school is alert op factoren van buitenaf die van invloed kunnen zijn op het welbevinden op school, waaronder de thuissituatie van leerlingen.
  Onze school maakt gebruik van hulp, ondersteuning en/of expertise van andere organisaties rondom welbevinden.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over de pijler signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat problemen rondom welbevinden op school niet onopgemerkt blijven?

  Als school hebben we inzicht in hoe het met leerlingen gaat rond welbevinden. Bijvoorbeeld via een leerlingvolgsysteem. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.
  Zorgen en problemen rond welbevinden signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze school.
  Onze school gaat regelmatig na hoe het staat met het welbevinden van medewerkers.

Beleid

Door het thema Welbevinden op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

  Een positief pedagogisch klimaat en/of visie en doelstellingen rondom welbevinden maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin is vastgelegd hoe onze school wil bijdragen aan welbevinden.
  De coördinatie van het thema Welbevinden is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren elk jaar het beleid en de afspraken rondom welbevinden en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Welbevinden. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur!

Staat welbevinden bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten! De smaak te pakken? Lees dan meer over het vignet Gezonde School.