Gehoorschade kan grote impact hebben op het verdere leven van leerlingen. Check met deze scan hoe ver jullie school al is met het thema Gehoor. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van studenten, medewerkers en ouders en verzorgers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Gehoor. Denk hierbij aan het meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of beleid.
  Ouders en verzorgers krijgen jaarlijks informatie over het beleid, regels en lesprogramma’s rondom gehoor. Waar mogelijk worden ze betrokken bij de organisatie van activiteiten.
  Onze school zorgt dat leerlingen en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over gehoor en gehoorklachten
  Onze school gaat indien nodig met leerlingen en ouders/verzorgers in gesprek over het voorkomen van gehoorschade.
  Onze school biedt medewerkers bij- en nascholing over het belang van het voorkomen van gehoorschade.
  Wij geven als medewerkers zelf het goede voorbeeld. We bespreken met ons team wat dat betekent voor ons gedrag op school en daarbuiten.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat. Vind hier de Gezonde School-activiteit voor het thema Gehoor.

  Onze school besteedt elk schooljaar in diverse leerjaren aandacht aan gehoorschadepreventie. Bijvoorbeeld tijdens de Internationale Dag van het Gehoor.
  Onze school maakt hierbij gebruik van een Gezonde School-activiteit of onderwijsactiviteiten om de kennis en vaardigheden van leerlingen over het voorkomen van gehoorschade te bevorderen.
 

Onze school heeft de onderwijsactiviteiten vastgelegd in het beleid en opgenomen in het leerplan van de school.

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het voorkomen van gehoorschade. Denk bijvoorbeeld aan een goede akoestiek in de klaslokalen.

  Onze school heeft maatregelen genomen zodat ruimtes met veel lawaai zoals gymzalen, klaslokalen en de aula een goede akoestiek hebben.
  Onze school biedt gehoorbescherming aan en zorgt voor passende maatregelen bij gebruik van speakers. Bijvoorbeeld tijdens praktijklessen, sporttoernooien, kamp, feesten of musicaluitvoeringen.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over de pijler signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat problemen rondom gehoor op school niet onopgemerkt blijven?

  Onze school laat leerlingen ieder jaar een hoortest afnemen, via of in samenwerking met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.
  Op onze school herkennen medewerkers het gedrag van leerlingen dat de kans op gehoorschade vergroot.

Beleid

Door het thema Gehoor op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

  Gehoor maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin is vastgelegd hoe onze school wil bijdragen aan het voorkomen van gehoorschade.
  De coördinatie van het thema Gehoor is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren elk jaar het beleid en de schoolregels en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Gehoor. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur!

Staat aandacht voor het gehoor bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten!