Mediagebruik is leuk en nuttig, maar kan ook een negatieve invloed hebben op schoolprestaties en gezondheid. Voor de ontwikkeling van studenten loont het als ze leren hoe ze media op een positieve en gezonde manier gebruiken. Check met deze scan hoe ver jullie schoollocatie al is met het thema Mediawijsheid. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van studenten, medewerkers en ouders en verzorgers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze studenten zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Mediawijsheid. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes en meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of beleid.
  Onze studenten krijgen jaarlijks informatie over het mediabeleid en over de regels en onderwijsactiviteiten die hieruit voortkomen.
  Informatie over het beleid, de regels en de activiteiten rond mediawijsheid is toegankelijk voor ouders en verzorgers. 
  Onze locatie gaat indien nodig met studenten in gesprek over gezond mediagebruik en geeft tips rond gezond mediagebruik mee voor thuis.
  Onze locatie zorgt dat studenten weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over mediawijsheid.
  Medewerkers zijn actief betrokken bij de invulling en uitvoering van het thema Mediawijsheid. Denk hierbij aan betrokkenheid bij het vormgeven van beleid en de organisatie van activiteiten.
  Onze locatie biedt medewerkers bij- en nascholing over (het belang van) mediawijsheid.
  Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie

  Onze schoollocatie besteedt elk schooljaar aandacht aan gezond mediagebruik. Dit kan gericht zijn op mentaal, lichamelijk en sociaal gebied. We proberen dit aan zoveel mogelijk studenten aan te bieden.
  Onze schoollocatie heeft de onderwijsactiviteiten vastgelegd in het beleid en opgenomen in het curriculum.

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het bevorderen van positief en gezond mediagebruik. Denk bijvoorbeeld aan tips geven hoe je online met elkaar omgaat of hoe je zorgt voor een digitale balans.

  Onze schoollocatie besteedt aandacht aan een digitale balans. Denk hierbij aan het gebruik van actieve werkvormen, mediagebruik tijdens de lessen en het gebruik van sociale media.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom online gedrag en mediagebruik op school niet onopgemerkt blijven?

  Op onze locatie hebben we inzicht in het mediagebruik van de studenten. Bijvoorbeeld via Testjeleefstijl.nl. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.
  Zorgen en problemen rond mediagebruik signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze locatie.

Beleid

Door het thema Mediawijsheid op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

  Mediawijsheid maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin is vastgelegd hoe onze schoollocatie wil bijdragen aan gezondheid en gezond mediagebruik van studenten.
  De coördinatie van het thema Mediawijsheid is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)). 
  We evalueren elk jaar het beleid en de afspraken en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Mediawijsheid. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur! 

Staat mediawijsheid bij jullie al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met studenten en medewerkers. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten!