Wat houdt het project in?

Project ‘Mulock Houwer in Beweging’ speelt zich af op een vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo))-school voor jongeren met gedrags- en/of psychiatrische problemen. Zij leren moeilijk en staan op afstand van de maatschappij. Deze jongeren hebben meer kans op overgewicht en ze sporten weinig. School, JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg), gezondheidsbevordering, eerstelijnszorg, buurtsportcoach en sportvereniging werken intensief samen met de jongeren en hun ouders. Zo geven zij jongeren positieve energie: ‘je voelt je lekkerder als je voldoende beweegt en gezond eet’.

Om ze positieve ervaringen te laten beleven op fysiek en sociaal-emotioneel gebied, zijn diverse sporten via clinics aangeboden op de school, zoals breakdance, voetbal en karate. Tijdens het project was de jeugdarts bij de school betrokken. Nu - na de projectperiode- neemt de jeugdverpleegkundige een centrale positie in. Leerlingen, ouders, docenten kunnen haar gemakkelijk benaderen. Arts, zorgcoördinator en/of docent verwijzen leerlingen door met allerlei leefstijlvragen als er meer aandacht voor nodig is. Ook legt ze de verbinding naar andere zorgverleners, bijvoorbeeld de fysiotherapie of de voedingsdeskundige.

Doelgroep

 • Jongeren met gedrags- en/of psychiatrische problemen
 • Dit project is ook toepasbaar voor andere doelgroepen. Veel jongeren hebben profijt van positieve ervaringen via het uitproberen van diverse sporten.

Voor wie interessant?

 • U bent mentor, leerkracht of zorgbeleider en wilt uw leerlingen positieve ervaringen meegeven die hun helpen op fysiek en sociaal-emotioneel gebied.
 • U bent betrokken bij het schoolgezondheidsbeleid en werkt al samen met veel lokale partijen. Dit project kan u met name inspireren rond de extra mogelijkheden die de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)/JGZ biedt. Een enthousiaste en professionele JGZ medewerker fungeert als “ spin in het web” en begeleidt jongeren daarnaast ook individueel.

Betrokken partijen en hun rol

 • GGD/JGZ: adviseerde en begeleide de jongeren op individuele basis rond hun leefstijl. Ook fungeerde de GGD/JGZ als spin in het web. Bv. als aanjager van gezamenlijke activiteiten, zoals gastlessen, sportclinics en een sportdag op school en als verbinder met andere lokale partijen, bijvoorbeeld de buurtsportcoach.
 • Jellinek verslavingszorg: kreeg een vast spreekuur op de school, zodat ook aandacht kwam voor middelengebruik en verslaving.

Betrokkenheid jongeren/ouders

Ouders/verzorgers en leerlingen zijn op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven, tijdens contactavonden en in de lessen verzorging & voeding en lichamelijke opvoeding. Er was een kick off bijeenkomst voor iedereen en ter afsluiting een sportdag voor de leerlingen.

"Uitspraak leerling: He nee, ik ga niet naar haar (jeugdverpleegkundige, red.) toe!
Reactie medeleerling: Ajawel joh, is hartstikke gezellig. Resultaat: de leerling ging"."

Wat houdt het project in?

Zowel individueel als collectief kijken naar gezondheid: goed schoolbeleid

Dit project is een goed voorbeeld van een samenwerking tussen een school met “ moeilijke leerlingen” en de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)/JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg). Kern van het project is de integrale benadering: een combinatie van individuele en collectieve aanpak met inzet op diverse leefstijlonderwerpen.

Bespreek de mogelijkheden voor extra samenwerking met uw eigen GGD Gezonde School adviseur en/of JGZ organisatie.

Leerervaringen en tips

 • Stel een centrale projectleider en projectondersteuner aan.
 • Zorg voor voldoende kennismakings- en evaluatiemomenten, zo doen mogelijk steeds meer partijen mee.
 • Timmer het plan en activiteiten niet dicht. Geef ruimte voor spontane inbreng en maatwerk. Lees meer over draagvlak.
 • Houd rekening met de peer-druk van pubers: hun spontane (individuele) bereidheid wordt vaak door de groep getemperd.

Scholen die meededen en contactpersonen

 • Vmbo-school voor jongeren met gedrags- en/of psychiatrische problemen.
 • Mulock Houwerschool, Locatie ’t Gooi Monique Molenaar (Zorgcoördinator/vervangend vestigingsdirecteur) via mmolenaar@mulockgooi.nl.

Contactpersoon voor meer informatie

GGD Gooi & Vechtstreek, Brigit Hamburg via b.hamburg@ggdgv.nl.