De aanvragen worden beoordeeld door het programmateam Gezonde School, bestaande uit de betrokken projectleiders vanuit GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland, poprimair onderwijs -Raad, vovoortgezet onderwijs -Raad, mbomiddelbaar beroepsonderwijs -Raad en het RIVM

De toekenning vindt plaats in mei 2019. Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen we aan maximaal 550 scholen ondersteuning bieden.  Bij een overstijgend aantal aanmeldingen gelden voor de verschillende onderwijssectoren de volgende toekenningscriteria:

Voor het primair onderwijs en speciaal onderwijs:

  • (Nieuwe) deelnemende scholen (locaties) die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017 en 2018, met de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het primair onderwijs gaat het om scholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage sociaaleconomische status, waarbij we de gewichtenregeling hanteren) en scholen voor speciaal onderwijs; 
  • Scholen die gaan werken aan het thema Voeding.

Voor het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs:

  • (Nieuwe) deelnemende scholen (locaties) die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017 en 2018, met de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het voortgezet onderwijs gaat het om basis- en kaderberoepsgerichte scholen, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
  • Scholen die gaan werken aan het thema Voeding.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs:

  • (Nieuwe) deelnemende scholen (locaties) die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017 en 2018, met de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het middelbaar beroepsonderwijs gaat het om entree- en niveau 2 opleidingen.
  • Scholen die gaan werken aan het thema Voeding.