Meer aanvragen voor extra ondersteuning dan beschikbaar budget

Gezondheid op school is duidelijk een onderwerp dat leeft. In de ondersteuningsronde van het voorjaar 2015 was het aantal aanvragen  groter dan het beschikbare budget. Dit betekende dat helaas niet alle aanvragen werden gehonoreerd. In totaal deden 1.775 scholen een aanvraag:

 • 1.398 uit het primair onderwijs,
 • 324 uit het voortgezet onderwijs en
 • 53 uit het middelbaar beroepsonderwijs. 

Omdat het aantal aanvragen groter was dan het beschikbare budget, zijn de aanvragen getoetst aan de hand van een aantal selectiecriteria. Deze criteria zijn van te voren vastgesteld. U leest op deze pagina op welke wijze de aanvragen van de ronde 2015 zijn geselecteerd.

Verdeling budget

Het totaalbudget (€ 1.810.000,-) is als volgt verdeeld:

 • 55% voor primair onderwijs (€ 995.500,-).
 • 27% voor voortgezet onderwijs (€ 488.700,-).
 • 18% voor middelbaar beroepsonderwijs (€ 325.800,-).

Algemene criteria

Doordat het aantal aanvragen groter was dan het beschikbare budget, gelden de volgende criteria:

 • Scholen in aandachtswijken hebben voorrang gekregen. Daarnaast hebben ook scholen inJOGGJongeren Op Gezond Gewicht -gemeenten voorrang gekregen. 
 • Alle aanvragen van scholen die geselecteerd zijn voor het project Gezonde Schoolpleinen, zijn uitgesloten. 
 • Alle dubbele aanvragen met hetzelfde brinnummer voor advies-op-maat en/of taakuren zonder extra verzoek voor meerdere aanvragen per brinnummer, zijn slechts één keer meegenomen in de selectie. Dit geldt alleen voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Toekenningen en criteria primair onderwijs

Het budget voor het primair onderwijs (€ 995.500,-) is als volgt onderverdeeld:

 • 15% voor advies-op-maat;
 • 55% voor Gezonde School-activiteiten;
 • 30% voor de vergoeding van taakuren.

Advies-op-maat

Er zijn 96 toekenningen voor advies-op-maat. Deze scholen liggen in aandachtswijken.

Gezonde School-activiteiten

Er zijn 439 toekenningen voor één Gezonde School-activiteit (de voorkeursactiviteit). Dit zijn scholen:

 • in aandachtswijken.
 • in aandachtswijken die ook in een JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht-gemeente liggen.

Taakuren

Er zijn 134 toekenningen voor de vergoeding van taakuren. Dit zijn scholen:

 • in aandachtswijken.
 • in aandachtswijken die ook in een JOGG-gemeente liggen.
 • die geen Gezonde School-activiteiten hebben aangevraagd.
 • die de intentie hebben het vignet Gezonde School te behalen óf deze al hebben behaald.

Toekenningen en criteria voortgezet onderwijs

Het budget voor het voortgezet onderwijs (€ 488.700,-) is als volgt onderverdeeld:

 • 25% voor advies-op-maat;
 • 30% voor Gezonde School-activiteiten;
 • 45% voor de vergoeding van taakuren.

Advies-op-maat

Er zijn 61 toekenningen voor advies-op-maat. Deze scholen:

 • liggen in aandachtswijken.
 • liggen in aandachtswijken die ook in een JOGGJongeren Op Gezond Gewicht gemeente liggen.

Gezonde School-activiteiten

Er zijn 87 toekenningen voor één Gezonde School-activiteit (de voorkeursactiviteit). Dit zijn scholen:

 • in aandachtswijken.
 • liggen in aandachtswijken die ook in een JOGG gemeente liggen.

Taakuren

Er zijn 67 toekenningen voor de vergoeding van taakuren. Dit zijn scholen:

 • in aandachtswijken.
 • die geen Gezonde School-activiteiten hebben aangevraagd.
 • die de intentie hebben het vignet Gezonde School te behalen óf deze al hebben behaald.

Toekenningen mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)

Het budget voor middelbaar beroepsonderwijs (€ 325.800,-) is bijna toereikend om de aanvragen van alle scholen toe te kennen. Alleen de aanvragen van scholen die geselecteerd zijn voor het project Gezonde Schoolpleinen, zijn uitgesloten. Aantal toekenningen per onderdeel:

 • Advies-op-maat: 25 toekenningen.
 • Gezonde School-activiteiten: 48 toekenningen.
 • Taakuren: 38 toekenningen.

Ondersteuningsaanbod mogelijk gemaakt door OCW en VWS

Dit ondersteuningsaanbod (2015) is mogelijk gemaakt door extra financiering van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). De uitvoering is belegd bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGLSport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl) van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.