Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland. Binnen het programma is sprake van een nauwe samenwerking met onder meer de GGD’en, thema-instituten, vakverenigingen en maatschappelijke organisaties op het gebied van een gezonde leefstijl. De ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en LNV maken het programma Gezonde School financieel mogelijk.

Gezonde School is een samenwerking

Binnen Gezonde School werken diverse organisaties samen. 

We maken programmaplannen voor periodes van vier jaar. Jaarlijks beschrijven we onze resultaten.

Gezonde School bestaat onder andere uit:

  • De Gezonde School-aanpak: dit is een werkwijze voor scholen om structureel te werken aan gezondheid.
  • Gezonde School-activiteiten: concrete lesprogramma's en/of projecten die je kunt inzetten op school. Deze activiteiten vormen een onderdeel van de Gezonde School-aanpak.
  • Het vignet Gezonde School: hiermee laten scholen zien dat zij structureel aan gezondheid werken en voldoen aan de kwaliteitscriteria. Een school die het vignet heeft behaald, mag zich Gezonde School noemen.
  • De website Gezondeschool.nl: de centrale vindplek voor scholen met alle informatie over Gezonde School. 

De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten

Wat is het verband tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties? Gezonde School-activiteiten kunnen leiden tot een gezondere leefstijl van leerlingen. En een gezonde leefstijl hangt weer samen met betere schoolprestaties. Dat blijkt uit een studie van overzichtsartikelen waarin de effectiviteit van GS-activiteiten is gemeten. In de factsheet 'De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten' vind je alle resultaten overzichtelijk bij elkaar, handig om een keuze voor Gezonde School-activiteiten te motiveren op jouw school!

Programma's gezonde leefstijl binnen het onderwijs

Verschillende organisaties voeren initiatieven uit samen met het onderwijs om een gezonde leefstijl onder jeugd te bevorderen. De uitwerking van deze programma's (de concrete activiteiten) vind je bij het tabblad Advies en ondersteuning. Ga naar algemene informatie over deze programma's.

Gezonde Kinderopvang

Voor professionals die werken in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is er de aanpak Gezonde Kinderopvang. Kijk hiervoor op de website gezondekinderopvang.nl

Partner Update Gezonde School en Gezonde Kinderopvang

Ben je als samenwerkingspartner betrokken bij de uitvoering van het programma Gezonde School? Meld je dan aan voor de Partner Update Gezonde School & Gezonde Kinderopvang. De Update verschijnt vier keer per jaar. Voor scholen is de nieuwsbrief Gezonde School beschikbaar. 

Evaluatieonderzoek Gezonde School

Op 1 april 2019 is het vierjarige evaluatieonderzoek Gezonde School van start gegaan. Het is een samenwerking van drie academische werkplaatsen, acht GGD’en, en onderzoeksinstituut TNO. Samen beantwoorden zij de vraag ‘Onder welke condities doet Gezonde School ertoe?'. Zij brengen in kaart wat de aanpak van scholen is op het gebied van leefstijl, gezondheid en welzijn van leerlingen, hoe scholen daarin worden ondersteund vanuit regionale en landelijke organisaties, en wat de uitkomsten zijn bij leerlingen. Daarvoor worden zowel bestaande als nieuw te verzamelen gegevens gebruikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de praktijk.

Actualiteit informatie

De redactie van Gezondeschool.nl streeft ernaar om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden. En aan de totstandkoming van de inhoud van Gezondeschool.nl is uiterste zorg besteed. Desondanks kunnen er fouten voorkomen. Wij stellen het op prijs wanneer je eventuele onjuistheden aan ons doorgeeft via redactie@gezondeschool.nl.