Mate van welbevinden

Leerlingen uit eenoudergezinnen, leerlingen die opgroeien in armoede en leerlingen met een niet-westerse migrantenachtergrond hebben meer kans op een lagere mate van welbevinden. Uit de Jeugdmonitor 2017 blijkt dat 16% van de minderjarige jongeren in een eenoudergezin woont, en 25% heeft een migrantenachtergrond. Eind 2016 woonden 230 duizend minderjarige kinderen in een bijstandsgezin.

Geluk onder druk

Jongeren ervaren de afgelopen jaren steeds meer schooldruk. Een op de vier Nederlandse jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben het vaakst stress door school. Daarnaast heeft 1 op de 3 scholieren last van prestatiedruk. Ze vinden het moeilijk om te voldoen aan hun eigen verwachtingen, of die van ouders en leraren. Als de druk die jongeren ervaren groter wordt, hebben ze meer last van emotionele problemen. Ook ervaren ze dan minder levenstevredenheid.

Achterstandswijken

93% van de leerlingen uit achterstandswijken heeft problemen op school. Terwijl dit in andere wijken 59% is. Leerkrachten op scholen in achterstandswijken hebben veel sterker het gevoel dat leerlingen niet dezelfde kansen hebben. Leerlingen uit achterstandswijken starten school vaker met een taalachterstand. Ouders zijn ook vaak de Nederlandse taal niet voldoende machtig. Daarnaast groeien de leerlingen vaak op in een gebroken gezin. Gezinnen hebben het financieel vaak moeilijk, en zitten sociaal in een isolement. Dit alles zorgt voor een hoge belasting van de leerkrachten. Het vraagt veel meer van ze dan ‘alleen lesgeven’.

Corona

De meerderheid van de jongeren had gevoelens van eenzaamheid, angst, stress en aanhoudende vermoeidheid tijdens de corona-lockdown. Ook hebben veel jongvolwassenen door corona gevoelens van werkonzekerheid. Het SCP voorspelt dat vooral laagopgeleiden, jongeren, migranten en mensen met een arbeidsbeperking meer risico lopen op een slechtere psychische gezondheid. Daarnaast zien we door de coronacrisis meer gevallen van kindermishandeling, toegenomen ongelijkheid en verminderde schoolprestaties.

Cyberpesten

In 2016 was 9% van de jongeren (15-18 jaar) slachtoffer van cyberpesten.

Jeugdzorg

Ruim 428.000 jongeren ontvingen in 2018 jeugdhulp (0-23 jaar). Dit is bijna 1 op de 10 jongeren. Jeugdzorg is in 2015 bij de gemeente komen te liggen. Sindsdien is het aantal jongeren dat zorg kreeg met 12% gestegen.

75% van de gemeenten heeft te weinig geld voor jeugdhulp. Soms hebben ze maar 60% van het geld dat ze eigenlijk nodig zouden hebben voor jeugdhulp.