Heeft jouw school beleid voor hygiëne? Worden leerlingen en medewerkers hierbij betrokken? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het beleid? Effectief werken aan hygiëne vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel beleid rond hygiëne op

Welke visie heeft jouw school op hygiëne? En wat doet de school hieraan? Neem dit op in een schoolbreed beleid en zorg dat hier blijvend aandacht voor is. Neem dit in ieder geval op in het beleid:

 • afspraken bij een zieke leerling;
 • afspraken bij een zieke medewerker;
 • afspraken over persoonlijke hygiëne en algemene voorzorgsmaatregelen;
 • scholing over hygiënemaatregelen voor medewerkers;
 • hoe en wanneer de school regulier wordt schoongemaakt en door wie. Je kunt hiervoor schoonmaakroosters maken;
 • hoe en wanneer er geventileerd moet worden;
 • hygiënevoorschriften voor na de gymles.

Tip: raadpleeg de hygiënerichtlijn

Voor hygiënenormen en instructies kun je de Algemene hygiënerichtlijn van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) raadplegen.

Betrek en informeer leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Hoe zorg je ervoor dat het beleid rond hygiëne slaagt? Het is aan te raden om leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen te betrekken. Leg uit waarom het beleid nodig is en zorg dat iedereen kan meedenken. Neem de regels en afspraken die jullie samen hebben opgesteld ook op in het beleid. Zo werkt iedereen mee aan het beleid en voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan.

Naast het betrekken van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers is het handig om ze jaarlijks te informeren over het beleid rond hygiëne. Dit kan bijvoorbeeld via informatieavonden, nieuwsbrieven, de website van de school, de schoolgids, lessen en gesprekken. 

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat je elk jaar nieuwe leerlingen en medewerkers verwelkomt, blijft aandacht voor hygiëne nodig. Daarom is het handig om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van het beleid. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. De coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

 • Voorlichten over hygiëne en inzetten van passende onderwijsactiviteiten.
 • Organiseren van trainingen voor docenten en andere medewerkers.
 • Informeren en betrekken van medewerkers en leerlingen.
 • Verbeteren van de fysieke schoolomgeving.
 • Signaleren van problemen rondom hygiëne, zowel in de schoolomgeving als bij leerlingen.
 • Zorgen dat het beleid rondom hygiëne wordt uitgevoerd en geëvalueerd.

Evalueer

Is er al een beleid rondom hygiëne dat wordt uitgevoerd? Is het nodig het beleid aan te passen? Daar kom je achter door ongeveer elke twee jaar te evalueren hoe het gaat. Je kunt dan meteen kijken of het beleid nog aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. Is dat niet het geval? Dan is het misschien nodig om nieuwe regels toe te voegen of het beleid uit te breiden.

twee handen met zeepsop

 

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).