Heeft jouw school een beleid rond roken, alcohol en drugs? Worden leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers hierbij betrokken? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren en handhaven hiervan? Effectief werken aan roken, alcohol- en drugspreventie vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel beleid rond roken, alcohol en drugs op

Welke visie heeft de school op roken en het gebruik van alcohol en drugs? Zorg dat hier blijvend aandacht voor is en neem dit op in een beleid. In een goed beleid staat wat de school doet om het gebruik van verslavende middelen te voorkomen en terug te dringen en welke doelen de school hiermee wil bereiken. Kijk voor meer informatie over het opstellen van beleid bij Helder op school.

Zorg voor schoolregels

School- en gedragsregels kunnen helpen bij het voorkomen en terugdringen van roken en alcohol- en drugsgebruik. Denk aan het rookvrij houden van het schoolterrein. Of een verbod op bezit en gebruik van verslavende middelen tijdens alle schoolactiviteiten. Dit kunnen ook ouderavonden, kerstborrels en schoolreizen zijn. Zo zorg je ervoor dat de regels worden nageleefd:

  • Houd toezicht. Het is aan te raden om tijdens schooltijd alle medewerkers te laten handhaven zodat er geen gedoogcultuur ontstaat.
  • Leg sancties vast in het schoolreglement en communiceer deze, ook via de schoolwebsite of de schoolgids.
  • Betrek waar nodig de buurtregisseur of wijkagent.

Een voorbeeld van een schoolreglement kun je zien bij Helder op school van het Trimbos-instituut.

Betrek en informeer medewerkers, leerlingen en ouders

Hoe zorg je ervoor dat het beleid rond roken, alcohol en drugs slaagt? Het is aan te raden om leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen en uitvoeren te betrekken. Leg uit waarom beleid rond roken, alcohol en drugs nodig is en zorg dat iedereen kan meedenken, bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad, ouderraad of een werkgroep. Op die manier voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan.

Naast het betrekken van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers is het handig ze regelmatig te informeren over het beleid rond roken, alcohol en drugs. Denk aan een nieuwsbrief, een voorlichting of ouderavonden.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beleid rond roken, alcohol en drugs. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Meestal is dit een zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, onderbouwcoördinator of docent. Deze Gezonde School-coördinator kan helpen bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden. Denk aan:

  • Voorlichten over roken, alcohol en drugs en het inzetten van Gezonde School-activiteiten.
  • Organiseren van trainingen rond roken, alcohol en drugs voor medewerkers.
  • Zorgen dat de school- en gedragsregels rondom roken, alcohol en drugs worden toegepast.
  • Informeren van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers.
  • Signaleren van zorgen of problemen rond roken en gebruik van alcohol en drugs.
  • Uitvoeren en handhaven van het beleid rond roken, alcohol en drugs.
  • Evalueren van het beleid en zorgen dat dit periodiek gebeurt, bijvoorbeeld jaarlijks.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.