Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.

Meerwaarde van de Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken:

 • U krijgt beter inzicht in gezondheidsproblemen en risicofactoren van leerlingen en kiest op basis daarvan activiteiten die passen bij de school en de leerlingen.
 • U werkt structureel en integraal aan een gezondheidsthema, om ook op lange termijn effecten te bereiken. U bereikt het meeste effect als u het gekozen thema uitwerkt op de vier Gezonde School-pijlers: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid.
 • U kiest uit een aanbod van activiteiten waarvan professionals hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Door te evalueren weet u wat werkt en wat niet werkt. Ga naar deze Gezonde School-activiteiten.

Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van leerlingen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling:

 • Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere resultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten [1].
 • Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan het welzijn en welbevinden, betere schoolprestaties, het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen [2].
 • Een Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze. Een Gezonde School helpt de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen. Alle leerlingen doen mee en gezondheid is iets van iedereen.

Het werken met de Gezonde School-aanpak levert voor de school voordelen op:

 • Een integrale aanpak waarbij educatie, zorg voor individuele leerlingen en aanpassingen in de schoolomgeving worden gecombineerd, geeft grotere effecten dan enkelvoudige gezonde school activiteiten [1].
 • Door gericht te kiezen voor gezondheidseducatie voorkomt u dat er tijdelijk verschillende ad hoc activiteiten gekozen worden. Uiteindelijk levert dit tijdwinst op.
 • Een Gezonde School laat zien structureel aandacht te besteden aan gezondheid. Dit draagt bij aan de profilering van de school.

De teamleden ondervinden onder andere de volgende voordelen als gewerkt wordt met de Gezonde School-aanpak:

 • Gezondheid beïnvloedt de arbeidsparticipatie, het arbeidsverzuim en de arbeidsproductiviteit [2].
 • Medewerkers die sporten zijn meer ontspannen, fitter en productiever. Er is onder deze groep minder verloop en de binding met de organisatie is groter [1].

Werken met de Gezonde School-aanpak heeft ook een meerwaarde voor de maatschappij:

 • Aandacht voor gezondheid op uw school helpt bij het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen leerlingen en draagt zodoende bij aan het realiseren van gelijke kansen in de maatschappij.
 • Een gezonde leefstijl op het werk kan leiden tot een vermindering van 0,45% aan kosten in de gezondheidszorg [3].

Meerwaarde van het vignet Gezonde School

Met het vignet Gezonde School laat u zien dat er op uw school aandacht is voor de gezondheid van uw leerlingen en medewerkers. Daarnaast biedt het vignet Gezonde School: 

 • Erkenning
 • Profilering 
 • Toetsing en beoordeling door extern deskundigen

De argumentenkaart

Download de argumentenkaart voor een Gezonde School. Deze kaart is ook handig om uw collega's enthousiast te maken!   

"Op school draait het erom het beste uit leerlingen te halen. Een gezonde leeromgeving zorgt ervoor dat leerlingen lekker in hun vel zitten. Dat is goed voor hun onderwijsprestaties én voor het sociale klimaat in de school. Ik ben daarom blij te zien dat steeds meer scholen structureel werk maken van een gezonde omgeving voor leerlingen en personeel. Het vignet is een mooie erkenning voor deze scholen."

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad

"Wij zijn ervan overtuigd dat gezondheid en welbevinden essentiële voorwaarden zijn voor een succesvolle schooltijd. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend om hiervoor doorlopend aandacht te hebben. Met het vignet Gezonde School maken we zichtbaar dat we deze overtuiging in vier belangrijke domeinen concreet in onze school hebben verankerd."

Kommerien Broderick, Sectieleider bewegingsonderwijs en coördinator Gezonde School, Karel de Grote College

"Het Hooghuis heeft op alle negen locaties het vignet Gezonde School, themacertificaat Voeding behaald. Daar zijn we trots op! Het is voor Het Hooghuis een erkenning en een stimulans om bewust gezond door te gaan. We willen onze leerlingen, maar ook het personeel, bewust leren kiezen voor een gezonde manier van leven. We hebben de smaak te pakken en gaan dit zeker voorzetten."

Marnetta van Raak, Coördinator de Gezonde School, Het Hooghuis ZuidWest