jongeren in de kantine headerfoto


Als uw school aan de slag wil met de Gezonde School-aanpak is het handig om te weten hoe andere scholen het hebben aangepakt. In 2015 hebben we door middel van klankbordgroepen wensen, behoeften en ervaringen van docenten met betrekking tot Gezonde School geïnventariseerd. Hiertoe hebben de leden van de klankbordgroepen diverse vragenlijsten ingevuld.
We hebben ze onder andere gevraagd naar hun ervaringen bij het starten met de Gezonde School-aanpak en hoeveel tijd en geld zij kwijt zijn aan Gezonde School. De antwoorden zijn hieronder weergegeven. 

Waar begin je met Gezonde School?

“Wij keken eerst wat de school al deed. Tips hiervoor zijn: verzamel (gezondheids)gegevens van leerlingen én medewerkers en, als dat nuttig is, van de ouders. Bepaal daarna welke thema’s aansluiten bij de school. 

Belangrijk is ook om alles vast te leggen in een projectplan. Gebruik dit daarna als beslisdocument om financiering vrij te maken voor de Gezonde School-aanpak”.

Wie werkt mee aan een Gezonde School?

“Het aanstellen van een Gezonde School-coördinator heeft de voorkeur. Deze voert het projectplan samen met andere collega‘s uit en bespreekt het proces in het team. De coördinator komt vaak uit de school zelf, maar kan ook een buurtsportcoach zijn.
Het aantal collega’s binnen de school varieert van 1 tot meer dan 4 collega’s. Uit een enquête blijkt dat binnen de school samen vaak meer dan 4 collega’s werken aan Gezonde School.”

Op de vraag welke collega’s meewerken aan Gezonde School kwam een variatie aan antwoorden. Het kan gaan om een mix van:

 • Docenten die lessen geven die een relatie hebben met de Gezonde School. Samen bepalen zij het passende lesprogramma.
 • Medewerkers die zich richten op de gezonde schoolkantine.
 • Leidinggevenden samen met de zorgcoördinator, onderwijsontwikkelaar, docenten en technisch onderwijsassistent.

Hoeveel uur is er ongeveer nodig?

Het aantal uren dat het kost per fase verschilt per school. Gemiddeld komt het neer op 3 uur per week per school totaal.

Overzicht van de tijd die nodig is voor de Gezonde School-aanpak
Fase Activiteit Aantal uur per week Aantal weken
Voorbereiden Schrijven projectplan, overleg, draagvlak creëren 3-4 5-6
Uitvoeren Promoten en uitvoeren van de activiteiten, projectweken, overleg 2-3 Meer dan 6 weken
Evalueren Evalueren en waarborgen 1-2 3-4


Waaruit bestaan de kosten?

 • Personeelskosten bestaand uit het schrijven van werkplannen, werkoverleg, afstemmen met partners:  €3500,- tot  €4000,- per jaar;
 • Kosten van materialen en lesmethoden, activiteiten tijdens projectweken: variërend van €200,- tot meer dan €800,- per jaar;
 • Trainingskosten: variërend van €0,- tot meer dan €600,- per jaar;
 • Materiaalkosten zoals aanschaffen boeken, huren van zalen, printkosten: variërend van minder dan €100,- per jaar tot meer dan €400,- per jaar.

Overige kosten:

 • Aanvragen van het vignet Gezonde School: €150,-.
 • Reizen naar seminars/bijeenkomsten totaal €150,-.
 • Informatieavonden voor ouders: €800,-.
 • Inzet van een LO Lichamelijke opvoeding (Lichamelijke opvoeding)-docent buiten de taakomvang: €200,-.