U bent hier

Basisvoorwaarden vo

Om in aanmerking te komen voor het vignet Gezonde School moet uw schoollocatie voldoen aan de wettelijke eisen (basisvoorwaarden) die van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen, de medewerkers en de schoolomgeving. Genoemde documenten dienen op school aanwezig te zijn en hoeven niet te worden toegevoegd bij de aanvraag van het vignet Gezonde School.

Gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen

De school werkt samen met ketenpartners om leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen snel en adequaat te helpen. Daartoe is een heldere ondersteuningsstructuur ingericht, waarvan een zorgteam, zorg- en adviesteam (ZAT) of multidisciplinair overleg deel uit maken.

Effectief verzuimbeleid

De school hanteert een effectief verzuimbeleid voor leerlingen. Het verzuim wordt geregistreerd, er is preventief beleid om verzuim te voorkomen en beleid om bij verzuim achterliggende problematiek aan te pakken en eventueel door te verwijzen.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De school hanteert de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen van de code zijn ingebed in het werkproces en de ondersteuningsstructuur van de school en het personeel is geschoold in de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de meldcode.

Klachtenregeling

De school hanteert een klachtenregeling voor ouders en personeel. De informatie is te vinden in de schoolgids.

Roken

In het schoolgebouw wordt niet gerookt.

Alcohol

Aan leerlingen jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken en de leerlingen zijn zelf strafbaar wanneer ze alcohol in hun bezit hebben in openbare ruimten, dus ook op school.

Seksualiteit en seksuele diversiteit

De school voldoet aan kerndoel 43 voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs waarin o.a. staat dat de leerling leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Sociaal veiligheidsbeleid

​De school heeft een sociaal veiligheidsbeleid opgesteld. Dit veiligheidsbeleid is opgenomen in de schoolgids.

Arbo-wetgeving

De school voldoet aan de Arbo-wetgeving. Er zijn voldoende bedrijfshulpverleners, er is een preventiemedewerker, ongevallen worden geregistreerd, en er is een actueel en goedgekeurde Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Het beleid wordt vermeld in de schoolgids.

Bouwbesluit 2012

Het schoolgebouw voldoet aan het bouwbesluit 2012, zodat de veiligheid en gezondheid van de mensen die in het gebouw verblijven gegarandeerd is.

Ontruimingsplan

De school hanteert een ontruimingsplan volgens de wettelijke verplichte procedures, taken en verantwoordelijkheden.

​Kerndoelen bewegingsonderwijs

De school voldoet aan de kerndoelen voor het vak bewegingsonderwijs. 

Meldplicht seksueel misbruik

De school hanteert de verplichte meldplicht seksueel misbruik in het onderwijs. Iedere medewerker is verplicht om bij een vermoeden van een mogelijk zedendelict dit onmiddellijk bekend te maken bij het schoolbestuur. Melden bij de schoolleiding is niet voldoende.

Afdrukken:

Via printer