Er bestaat een duidelijke relatie tussen eetgewoonten en het aanbod van voeding. Wanneer scholen een gezond voedingsaanbod hebben, dan stimuleren en bevorderen ze hiermee gezond eetgedrag van leerlingen.

Om de effectiviteit van de activiteiten die u op het thema Voeding gaat uitvoeren te vergroten, is het belangrijk om voor dit thema te werken via de volgende pijlers:

 1. Educatie
 2. Signaleren
 3. Schoolomgeving
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor het thema Voeding laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Voeding van het vignet Gezonde School aanvragen.

Criteria om het vignet te behalen

 • Uw school maakt in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten  rondom voeding.
  Toelichting: Indien gebruik wordt gemaakt van Weet Wat Je Eet of DOiT, dient het hele lespakket uitgevoerd te worden. 
  Als uw school kiest voor een ander lespakket dan Weet Wat Je Eet of DOit, dan wordt de inhoud ervan apart beoordeeld aan de hand van de criteria op deze checklist. De criteria zijn gebaseerd op de doorlopende leerlijn. Deze is getoetst bij experts uit het veld van leerplanontwikkeling: van de onderwijsraden tot aan lesmethode-ontwikkelaars. ​
 • Uw school besteedt in de lessen structureel aandacht aan voeding.
  Toelichting: Met structureel bedoelen we niet-eenmalig. 
 • De onderwijsactiviteiten op het gebied van voeding zijn vastgelegd.
  Toelichting: Denk hierbij aan curriculum/beleid/jaarplanning/schoolgids. 

Tips

 • Het Voedingscentrum ontwikkelde een doorlopende leerlijn. Deze leerlijn geeft inzicht in te ontwikkelen kennis, houding en vaardigheden op het vlak van gezond en duurzaam eten voor 4-18 jarigen. 
 • Het thema Voeding biedt talloze activiteiten/ lespakketten voor scholen. Ga naar de zoektool met Gezonde School-activiteiten voor diverse lesprogramma's. Hiervan stelden professionals uit de praktijk vast dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria. (N.B. Om het themacertificaat Voeding te behalen, gelden hierboven genoemde criteria voor gezondheidseducatie).
 • Heeft de school kooklessen? Besteed ook daar aandacht aan gezonde voeding.

Wat kunnen leerlingen op hun leeftijd?

Het Voedingscentrum ontwikkelde een doorlopende leerlijn Voeding. Deze leerlijn geeft inzicht in te ontwikkelen kennis, houding en vaardigheden op het vlak van gezond en duurzaam eten voor 4-18 jarigen. Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat leerlingen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema Voeding.

Tip: De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Criteria om het vignet te behalen

 • A. Uw school heeft inzicht in hoe het met leerlingen gaat rond voedingsgewoonten en gewicht.
  Toelichting: Met periodiek wordt bedoeld dat het onderzoek op regelmatige momenten wordt herhaald.
 • B. Signalen rondom voedingsgewoonten en gewicht worden besproken in bestaand  zorgteam van school.
 • C. Uw school informeert leerlingen en ouders bij wie ze terecht kunnen voor vragen/hulp rond voeding en pakt signalen op.

De school kan gezonde keuzes faciliteren door de schoolomgeving zo in te richten dat het gezond eten en drinken stimuleert. De betrokkenheid van directie, onderwijzend personeel en ouderraad / medezeggenschapsraad is belangrijk bij het invoeren en doen slagen van voedingsbeleid. 

Criteria om het vignet te behalen

 • A. De schoolkantine voldoet aan minimaal niveau zilver volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. 
  i: Het aanbod in de schoolkantine (balieverkoop en automaten) voldoet aan minimaal niveau zilver volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Een gezonde schoolkantine volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines is een kalenderjaar geldig. De beoordeling van het aanbod in de schoolkantine wordt gebaseerd op de zelf gerapporteerde gegevens aangeleverd door de school. Vul hiervoor het assortiment in van jullie school in de Kantinescan. Op de laatste pagina van de Kantinescan kan, bij niveau zilver of goud, de Schaalaanvraag worden ingevuld. Upload hier duidelijke foto's van jullie gehele assortiment, zowel balieverkoop als automaten, van alle verkooppunten van de school. Zorg ervoor dat het assortiment op foto's staat zoals het altijd verkocht wordt. Bij automaten betekent dit bijvoorbeeld dat alle selecties/facings gevuld moeten zijn met het standaard aanbod. 
  Het is ook van belang dat de Schoolkantine Brigade de school in het verleden bezocht heeft. Als dit nog niet is gebeurd, zal de Schoolkantine Brigade alsnog bij u langskomen.
 • B. Uw school heeft een hygiënische watervoorziening waar leerlingen en personeel water kunnen tappen (buiten de toilet). 

Tips

Voor het programma De Gezonde Schoolkantine kunt u ondersteuning krijgen van de Schoolkantine Brigade. Scholen, kantinebeheerders, GGDGemeentelijke gezondheidsdienst ’en en marktpartijen kunnen altijd een beroep doen op de Schoolkantine Brigade. Bel of mail de Schoolkantine Brigade!
Verkoop geen energiedrankjes in de schoolkantine en (frisdrank)automaten.
Geef als docent het goede voorbeeld door zelf ook groente en fruit, en volkorenbrood te eten, geen met suiker gezoete dranken of vruchtensap te drinken en geen snoep- of koektrommel in de klas of tijdens vergaderingen neer te zetten en je gebit goed te verzorgen.

De meeste winst valt te behalen door duidelijke afspraken te maken en vast te leggen in beleid.
Hierdoor verzekert de school zich van een blijvende en structurele aandacht voor een gezond aanbod in de schoolkantine. 

Criteria om het vignet te behalen

A. Voeding maakt onderdeel uit van het schoolbeleid.
B. Uw school heeft gedragsregels over hoe zij wil bijdragen aan gezondheid en gezond gedrag rondom thema voeding.
C. Uw school informeert leerlingen, ouders en medewerkers jaarlijks over het beleid.
D. Uw school heeft de coördinatie van het thema voeding belegd.
E. Het beleid wordt geëvalueerd. 

Tip

Op de website van het Voedingscentrum vindt u een voorbeeld voedingsbeleid.

Themacertificaat Voeding aanvragen

Om het themacertificaat Voeding aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.
Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw schoollocatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Vraag het themacertificaat aan

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Voeding ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

Vignet voor alle locaties Het Hooghuis

Het Hooghuis in Oss werkt structureel aan gezondheid volgens de landelijke richtlijnen van de Gezonde School. Alle negen locaties hebben het landelijke vignet Gezonde School, themacertificaat Voeding, behaald! Een resultaat waar ze terecht trots op zijn.

Gezonde Kantine voor en door leerlingen

Het AOC Oost in Almelo heeft een Gezonde Schoolkantine waar ze hun eigen producten verwerken en waarbij diverse afdelingen worden betrokken.

Meer informatie

 • Voedingscentrum: informatie over materialen voor het voortgezet onderwijs en schoolkrantartikelen.
 • Jong Leren Eten: is een programma van ministeries LNV en VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (met op de achtergrond OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) voor o.a. het voortgezet onderwijs waarin nieuwe en bestaande activiteiten op het gebied van gezonde voeding worden aangeboden. Alle scholen in het voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor drie activiteiten met als motto ‘Lekker naar buiten!’: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Kijk voor meer informatie op de website van Jong Leren Eten.
 • Hoe gezond is jouw school? Doe de test! Deze test gaat over meerdere gezondheidsthema's.
 • Energiedrankjes in het onderwijs

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Voeding.