Zijn leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers betrokken bij de organisatie van activiteiten rond welbevinden? Is er aandacht voor het welbevinden van de medewerkers en geven alle medewerkers het goede voorbeeld? Werkt de school samen met zorg- en ondersteuningspartners? Effectief werken aan welbevinden vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Betrek leerlingen en medewerkers

Welbevinden krijgt meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt. Zorg daarom dat leerlingen en medewerkers een rol kunnen spelen bij het organiseren van activiteiten. Denk aan het bepalen van onderwerpen die aandacht nodig hebben en het betrekken van leerlingen en medewerkers via een leerlingenraad en medezeggenschapraad.

Betrek ouders en verzorgers

Leerlingen ontwikkelen zich niet alleen op school, maar in de eerste plaats thuis en in de wijk. Daarbuiten gebeurt er ook van alles. Voor ouders en verzorgers is de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind natuurlijk belangrijk. Bovendien pikken zij andere signalen op van hun kind dan een docent en andersom. Daarom is het belangrijk om goed naar ouders en verzorgers te luisteren en is het waardevol om ze op tijd te betrekken bij wat de school doet aan welbevinden. Organiseer bijvoorbeeld ouderavonden, leg huisbezoeken af of bel ze regelmatig. En doe dat altijd met een positieve benadering. Zo kun je samen met ouders de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen volgen. Zijn er anderstalige ouders of verzorgers? Bedenk dan hoe je hen het beste kunt betrekken. Informatie hierover vind je bij Pharos.

Betrek ouders en verzorgers bijvoorbeeld bij:

  • LOL-gesprekken (leerling-ouder-leraar) aan het begin en aan het einde van het schooljaar. Leerling, ouder of verzorger en docent bespreken dan hoe het met de leerling gaat, waar de leerling in wilt groeien en hoe het gaat met het behalen van afgesproken doelen.
  • Verwachtingen en schoolregels. Bespreek wederzijdse verwachtingen en schoolregels met ouders en verzorgers tijdens een ouderavond – vooral in het eerste schooljaar van hun kind is de opkomst hoog.
  • De ouderraad. Geef de ouderraad een belangrijke rol: laat de raad meedenken en mee-organiseren bij activiteiten rondom welbevinden.

Geef het goede voorbeeld

Wil je een positief pedagogisch klimaat creëren, dan spelen medewerkers een cruciale rol. Een docent die leerlingen bij binnenkomst begroet, wordt voor leerlingen sneller vertrouwd. Maar houdt een medewerker zich niet aan de school- en gedragsregels, dan zullen leerlingen het ook niet zo nauw nemen met die regels. Ook op andere manieren kunnen medewerkers het goede voorbeeld geven. Denk bijvoorbeeld aan het geven van feedback. Hoe open durven medewerkers elkaar feedback te geven en van elkaar te ontvangen? Ook docenten presteren beter als ze lekker in hun vel zitten.

Werk samen

Wil je de aandacht voor welbevinden in de schoolomgeving versterken? Vraag de Gezonde School-adviseur naar de sociale kaart van uw omgeving. Welke relevante samenwerkingspartijen zijn er allemaal voor jouw school? Denk bijvoorbeeld aan de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts, jeugdwerk, welzijnswerk, de leerplichtambtenaar, wijkteams voor gemeentelijke jeugdhulp, maatschappelijk werk, JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg), Slachtofferhulp, verslavingszorg, VluchtelingenWerk Nederland en Halt. Maak gebruik van hun expertise op het gebied van welbevinden. Je kunt op school bijvoorbeeld een gastles, training of workshop laten geven door een van deze organisaties of een organisatie ondersteuning laten bieden aan leerlingen die hulp nodig hebben. Zo hoef je het als school niet alleen te doen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.