Festival

Langdurige blootstelling aan (te) hard geluid kan blijvende schade aan het gehoor veroorzaken, zoals oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies. Omdat gehoorschade vergaande gevolgen kan hebben voor zowel het persoonlijke leven als het werkzame leven is het belangrijk dat gehoorschade voorkomen wordt. Besteed daarom samen met leerlingen aandacht aan de risico’s. Om de effectiviteit van de activiteiten die u rondom het onderwerp gehoorschade gaat uitvoeren te vergroten, is het belangrijk om te werken via de volgende pijlers:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. 
Gehoorschade is een belangrijk onderdeel van het thema Fysieke Veiligheid. U kunt geen themacertificaat aanvragen voor dit thema.

Wat kunnen leerlingen op hun leeftijd?

Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat leerlingen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema (fysieke) veiligheid. De onderdelen gehoorveiligheid en zonbescherming zijn als kernen ('je zintuigen' en 'je huid') te vinden bij het thema persoonlijke verzorging.

Voorbeeld lesprogramma

Licht leerlingen in een uur tijd voor over het gehoor en gehoorschade door middel van een voorlichtingsles (powerpoint presentatie). 

Tips

 • Op Testjeleefstijl.nl vinden jongeren informatie, tips, apps en filmpjes over alle leefstijlthema's, waaronder gehoor. De leefstijltest is een hulpmiddel voor jongeren. Zij worden zich bewust van hun eigen leefstijl en de kenmerken van een gezonde leefstijl en zij krijgen concrete handvatten voor verbetering aangereikt.
 • Met de MP3-check kunnen jongeren snel nagaan wat hun manier van muziek luisteren voor invloed heeft op hun gehoor. Luisteren ze veilig of kan het beter? 

Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling op gehoorschade bestaat uit een wisselwerking tussen de fysieke en sociale omgeving en het gedrag van de leerlingen en docenten.

Tips

 • Denk aan een veilig geluidsniveau. Volgens arboArbeidsomstandigheden-wetgeving zijn maatregelen nodig bij geluidsniveaus van meer dan 80 decibel (dB). Zorg daarom voor goede akoestiek in gymzalen en praktijklokalen, en zo nodig voor gehoorbescherming. Deze eisen gelden voor zowel docenten als toekomstige werknemers (leerlingen). 
 • Begin 2018 leverde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een rapport op met daarin: 1) een advies ten aanzien van te hanteren maximale geluidsniveaus, 2) een advies ten aanzien van het meten van de geluidsniveaus.  De adviezen spitsten zich toe op openbaar toegankelijke settings met versterkte muziek, zoals schoolfeesten. In deze infographic staan de adviezen uitgewerkt en worden bruikbare tips voor de praktijk gegeven.
 • Houd leerlingen op afstand van de boxen. Zorg er voor dat leerlingen op minstens 2 meter afstand van de box blijven. Bijvoorbeeld door een hek te plaatsen rondom de boxen.
 • Wijs leerlingen op het periodiek doen van een (online) gehoortest, zoals de Oorcheck.
 • DeBesteSchoolfeesten heeft al 25 jaar ervaring met het organiseren van feesten op en namens middelbare scholen. Het bedrijf voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor een feestelijke sfeer, maar ook voor een gezond geluidsniveau. Hoe zorg je ervoor dat een schoolfeest ook een feest voor de trommelvliezen is?  
 • Verantwoordefeesten.nl is een volwaardig feestconcept voor jongeren van 12 t/m 17 jaar met aandacht en regels voor onder andere gehoorbescherming. Elke bezoek(st)er van een feest georganiseerd door Verantwoorde Feesten krijgt bijvoorbeeld een set herbruikbare oordoppen met muziekfilter. Ook wordt voldaan aan het convenant ‘preventie gehoorschade versterkte muziek’, staan de muziekboxen op afstand van de bezoekers en wordt er een ‘rustruimte’ voor de oren geboden.

De locatie gaat periodiek na hoe het is gesteld met de gezondheid van leerlingen op het gebied van het gehoor, en risicogedrag ten aanzien van gehoorschade. Hiervoor kan de locatie de module ‘Gehoor & Muziek’ van Testjeleefstijl gebruiken.

Tip

 • Check de geluidsniveaus. U kunt dit in kaart brengen door gebruik te maken van een decibelmeter (specificatie: type klasse II) of decibelapp.

De locatie heeft vastgelegd dat er tijdens schoolfeesten en andere evenementen een maximum geluidsniveau van 88 decibel (dB) wordt gehanteerd, gebaseerd op de door audiologen opgestelde norm voor blootstelling aan geluid in de vrije tijd. Ook is vastgelegd dat er oordoppen met een minimale demping van 15 dB en bij voorkeur met een muziekfilter beschikbaar zijn voor leerlingen. Hierdoor is voor alle partijen (leerlingen, en ouders) duidelijk wat het beleid is voor het organiseren van een schoolfeest, zoals de voorwaarden voor een DJ/band. 

Voorbeeld: Gehoorvriendelijke schoolfeesten

Langdurige blootstelling aan (te) hard geluid kan blijvende schade aan het gehoor veroorzaken, zoals oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies. Omdat gehoorschade door hard geluid niet te genezen is, is preventie van groot belang. DeBesteSchoolfeesten zet zich ervoor in dat studenten op een ‘gehoorveilige’ manier kunnen genieten van muziek tijdens een schoolfeest, terwijl de beleving 100% blijft. Lees meer over deze gehoorvriendelijke schoolfeesten.

Meer informatie

De campagne ilovemyears.nl is bedoeld om uitgaanspubliek te waarschuwen voor de risico’s op gehoorschade door harde muziek. En uit te leggen wat mensen kunnen doen om hun oren goed te beschermen zodat ze een leven lang kunnen genieten van hun favoriete muziek. De campagne is tot stand gekomen in samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de organisatoren van muziekevenementen en poppodia, de Vereniging van Evenementenmakers en de Vereniging Nederlands Poppodia en Festivals.

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Gehoorschade.