Erkende Gezonde School-activiteiten

Het is belangrijk dat een school in een doorlopende leerlijn aandacht besteedt aan het bevorderen van het welbevinden van leerlingen. De school maakt in het lesprogramma gebruik van een Gezonde School-activiteit, die zich richt op groepen die dit extra nodig hebben: Kanjertraining, VRIENDEN, Happyles, Benzies & Batchies of Gedrag ik doe ertoe.

Aandacht onderwerpen

Naast het uitvoeren van een erkend programma, is het belangrijk om ook tijdens andere lessen aandacht te besteden aan onderwerpen die raken aan het welbevinden: het herkennen van en omgaan met gevoelens., het ontwikkelen en inzetten van persoonlijke kwaliteiten, invloeden op het eigen zelfbeeld, focus op het eigen gedrag, het inlevingsvermogen en de gevoelens van een ander, accepteren van verschillen, omgaan met het gedrag van anderen, omgaan met elkaar en relaties, samenwerken, sociale druk, hanteren van conflicten, het maken van weloverwogen keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid.

Een hulpmiddel bij het vormgeven van een eigen educatieplan in een preventieve en schoolbrede aanpak rondom welbevinden is het leerplankader van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Dit leerplankader biedt structuur en bouwstenen om als school een eigen leerplan op maat te maken.

Praktijkvoorbeeld

Educatie op een vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) -college

De dagindeling is een van de manieren waarop bij deze school invulling wordt gegeven aan persoonlijke coaching en aandacht. Iedere dag ziet het eerste anderhalf uur er hetzelfde uit voor alle klassen. Het eerste uur is mentor- of coachinguur, waar steeds vier andere leerlingen uit een klas persoonlijke begeleiding krijgen. Het volgende half uur is de volledige mentorklas samen om de dag te beginnen. De rest van de dag staan alle deuren de hele dag open en gaat iedereen 'de vloer op', zoals de schoolleiding het omschrijft. 'Het is vaak niet het beeld, maar juist bij het vmbo staat innovatie hoog in het vaandel. De kinderen die hier les krijgen zijn onderzoekend, experimenteel en nieuwsgierig. Dat is wat wij leerlingen willen bieden maar ook van hen vragen. We bieden structuur en duidelijkheid, maar ook veel ruimte voor ontdekken. Dus staan er vakken als robotica en yoga naast elkaar op het programma in modules van 6 weken. Want je moet zoveel mogelijk doen en ervaren om te kijken wat je kunt en wat bij je past.'

Borging onderwijsactiviteiten

De school zorgt dat de aandacht voor welbevinden tijdens de lessen geborgd is in het curriculum, door aan te geven in welke lessen wat behandeld wordt, en/of in het beleidsplan van de school.

Deskundigheidsbevordering

De school geeft docenten de mogelijkheid om zich bij te scholen op het gebied van welbevinden. Onderwerpen die hierin aan bod kunnen komen zijn: sociale vaardigheden, klassenmanagement, belonen en positief gedrag versterken, omgaan met pesten en ongewenst gedrag van leerlingen, omgaan met agressief gedrag, de-escalerend optreden, conflicthantering, goed kunnen communiceren met ouders, signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen, ook in de thuissituatie (waaronder kindermishandeling en huiselijk geweld) en kennis van interculturele waarden/normen/gewoontes.

Informatie voor ouders

Informeer ouders ieder jaar over het lesprogramma en alle activiteiten rondom welbevinden, via een ouderbijeenkomst, een ouderbrief of de schoolgids.