Heeft jouw school beleid op welbevinden? Hebben leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers meegedacht over dit beleid? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor welbevinden? Effectief werken aan welbevinden vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel beleid op rond welbevinden

Welke visie heeft jouw school op welbevinden? En wat doet de school hieraan? Neem dit op in een schoolbreed beleid en zorg dat hier blijvend aandacht voor is. Beschrijf in het beleid in ieder geval wat de school doet op het gebied van het:

  • creëren van een positief pedagogisch klimaat;
  • versterken van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen en het welbevinden van docenten;
  • betrekken van ouders en verzorgers;
  • ondersteunen van leerlingen met extra zorg- of ondersteuningsbehoefte.

Denk ook aan het bepalen van kernwaarden, zoals verbondenheid, veiligheid, respect voor elkaar, openheid in communicatie en waardering voor diversiteit. Neem de kernwaarden op in het school(beleids)plan en in gedragsregels. Wil je gezamenlijk bepalen welke kernwaarden de school belangrijk vindt? En hoe je die kan inzetten bij het werken aan welbevinden? Volg dan het stappenplan in de Handleiding Waarden Werken voor Welbevinden op school.

Tip: breng uw beginsituatie in kaart

Wat gaat al goed en wat kan beter rond welbevinden? Dat kun je in kaart brengen met de Checklist Welbevinden op school.

Stel school- en gedragsregels op

School- en gedragsregels kunnen helpen bij een respectvolle omgang met elkaar. Ook zeggen ze iets over de gewenste schoolcultuur. Denk hierbij aan de kernwaarden van de school, zoals verbondenheid, veiligheid, respect voor elkaar, openheid in communicatie en waardering voor diversiteit.

Betrek en informeer leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Hoe zorg je ervoor dat het beleid op welbevinden slaagt? Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers en laat ze bijvoorbeeld meedenken bij het opstellen van beleid, school- en gedragsregels. Zo kunnen leerlingen zelf klassenregels voorstellen en bedenken wat er moet gebeuren als deze niet worden nageleefd. Het werkt ook goed om samen doelstellingen te hebben die voortkomen uit het beleid.

Om leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers betrokken te houden, kun je ze het beste jaarlijks informeren over het beleid rond welbevinden en de schoolregels. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een informatieavond of via een nieuwsbrief. Publiceer de visie, het beleid, de school- en gedragsregels in ieder geval in de schoolgids en op de website. Zijn er anderstalige ouders of verzorgers? Bedenk dan hoe je hen voldoende betrekt en informeert. Informatie hierover vind je bij Pharos.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat je elk jaar nieuwe leerlingen en medewerkers verwelkomt, blijft aandacht voor welbevinden nodig. Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beleid rond welbevinden. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Vaak is dit de intern begeleider. Deze coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Zorgen dat de school- en gedragsregels rondom welbevinden worden toegepast.
  • Organiseren van trainingen voor docenten en andere medewerkers.
  • Informeren van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Evalueren en handhaven van het beleid.

Evalueer

Is er al een beleid dat wordt uitgevoerd? Is het nodig het beleid of de gedragsregels aan te passen? Daar kom je achter door elk jaar te evalueren hoe het gaat. Je kunt dan meteen kijken of het beleid nog aansluit bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.