Wat staat er in het beleid?

Formuleer een duidelijke visie over roken, alcohol en drugsgebruik. Hierin beschrijft u wat de school wil uitdragen als het gaat om middelengebruik en wat de school de leerlingen hierover wil meegeven. Wanneer u een middelenvrije school bent of wilt worden, noem dit dan ook in uw visie.

Naast een visie, stelt de school een helder beleid  (schoolgezondheidsplan/veiligheidsplan) op over hoe de school wil bijdragen aan het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen. Hierin beschrijft de school welke activiteiten en maatregelen er op school ingesteld zijn en wie hier verantwoordelijk voor is om middelengebruik onder leerlingen zolang mogelijk uit te stellen en aan te pakken.

Bekijk ook eens de pagina Beleid en regels van Helder op school. Op de website Rookvrijschoolterrein.nl vind u een stappenplan en andere hulpmiddelen bij het rookvrij maken van het schoolterrein van uw school.

Betrek leerlingen, medewerkers en ouders

Wanneer u (nieuw) beleid maakt, betrek hier dan ook altijd de leerlingen en ouders bij. Ook een medezeggenschapsraad of ouderraad denkt mee met de school over het schoolbeleid rondom alcohol, roken of drugs. Om draagvlak te creëren kunt u ook een werkgroep oprichten. Lees op de pagina Werkgroep Regels van De Gezonde School en genotmiddelen meer over het oprichten van een werkgroep.

Schoolregels

De school beschikt over duidelijke regels ten aanzien van roken, alcohol en drugs en alle betrokken worden hierover geïnformeerd. Regels en handhaving staan duidelijk omschreven in een schoolgids of iets dergelijks. Aangeraden wordt tijdens schooltijd alle medewerkers te laten handhaven, zodat er geen gedoogcultuur ontstaat. Indien nodig kunt u de buurtregisseur of wijkagent betrekken. Op de pagina Middelenbeleid van De Gezonde School en genotmiddelen staat een voorbeeldreglement.

Informeren van leerlingen, medewerkers en ouders

Wanneer u regels over middelengebruik in en rondom de school opstelt, is het belangrijk dat de regels bij alle docenten en schoolmedewerkers, leerlingen en ouders bekend zijn en dat hier regelmatig aandacht aan wordt besteed, bijvoorbeeld per email of tijdens vergaderingen.

Borging taken en verantwoordelijkheden

Wanneer u aan de slag gaat met het thema Roken, alcohol- en drugspreventie binnen de Gezonde School, dan kunt u het beste één vaste coördinator aanstellen die alle activiteiten, zoals lessenseries, docententrainingen en ouderavonden op het gebied van dit thema organiseert. Ook ziet deze persoon er op toe dat alle school- en gedragsregels over roken, alcohol- en drugspreventie door alle schoolmedewerkers daadwerkelijk worden nageleefd. Meestal is dit een zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, onderbouwcoördinator of docent. Hij/zij zorgt ook voor afstemming met externe partijen zoals een Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ).

Evaluatie

Laat jaarlijks het beleid evalueren door alle medewerkers met taken en verantwoordelijkheden op het gebied van roken, alcohol- en drugspreventie binnen de school.