Het evalueren van de Gezonde School-aanpak geeft inzicht in hoe de aanpak in de praktijk verloopt en of de inzet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Aan het einde van ieder schooljaar blikt de werkgroep terug op het werkplan: 

  • Zijn alle activiteiten uitgevoerd? Zijn er resultaten van alle inspanningen? Is er iets veranderd op één van de pijlers van Gezonde School?
  • Welke doelen (al) zijn behaald?
  • Wat is nodig om een themacertificaat Gezonde School aan te vragen?
  • Is er (nog) voldoende draagvlak? 
  • Bespreek hoe de samenwerking binnen de werkgroep gaat. Wat gaat goed en wat kan beter? 
  • Hoe gaat het nu verder? Is het nodig om het werkplan aan te passen of een nieuw werkplan te maken? 

Door te evalueren, krijgt uw school inzicht in de resultaten van de inspanningen op wat veranderd is ten opzichte van de beginsituatie. Maar het levert ook inzicht op in het proces: wat gaat goed en wat kan beter? Ook kan de evaluatie argumenten opleveren voor de directie en het bestuur om de Gezonde School-aanpak te continueren. Bovendien is het leuk om aan hen en het team, de ouders en leerlingen/studenten te kunnen vertellen wat uw school bereikt heeft door aan de slag te gaan op een van de thema’s van Gezonde School.

Inspiratie

Een evaluatie is onmisbaar voor een planmatige en structurele aanpak van Gezonde School. Evalueren geeft inzicht in het verloop en geeft ook een indicatie of de inzet het gewenste resultaat heeft op gezondheid.

Tips voor een snelle evaluatie

  • Bekijk de ingevulde Gezonde School-matrix en vul deze aan met de uitgevoerde acties. Dit geeft inzicht in de voortgang en het resultaat van de inspanningen. Zijn op alle pijlers activiteiten uitgevoerd, of zijn er nog pijlers waar de volgende periode activiteiten op moeten worden ingezet? Is de Gezonde School-aanpak uitgevoerd zoals beschreven in het draaiboek?
  • Uit het bijgehouden logboek haalt u gegevens over het aantal kinderen of klassen dat meedeed, hoeveel geld en tijd de activiteit kostte en wat de activiteit heeft opgeleverd. Daarna kunt u concluderen of het budget toereikend was, of het aantal uren van de Gezonde School-coördinator toereikend was en of de activiteit volgend jaar weer wordt ingezet.
  • Gebruik tussentijdse besprekingen met de directie/het bestuur, het team, de ouders en leerlingen/studenten voor de evaluatie. Eventuele knelpunten die u bent tegengekomen kunt u ook gebruiken voor de evaluatie. Bekijk hiervoor het logboek. 
  • Vraag bij leerlingen/studenten en ouders na hoe zij het werken aan Gezonde School ervaren. Zijn zij tevreden? Zijn zij goed geïnformeerd? Merken zij resultaat? Wat kan beter of anders het aankomende jaar? Dezelfde vragen kunnen worden gesteld aan het docententeam, mentoren en intern begeleiders. Stel de vragen dan iets specifieker. Bijvoorbeeld: is de sfeer in de klas beter? Wordt er meer fruit meegenomen? Hoeveel studenten zijn gestopt met roken etc.? Het gaat dan niet om concrete cijfers, maar om het gevoel (de subjectieve beleving van succes). Dit is ook belangrijk want dit helpt om draagvlak te verkrijgen en behouden.

Kijk vooruit

Wat is de focus voor de volgende jaren rond Gezonde School? Hoe houdt de school blijvende aandacht en draagvlak voor het gekozen thema? Beoordeel de uitkomsten van de evaluatie om te zien waar u kunt bijstellen. Zo blijft het niet bij een eenmalige impuls, maar wordt een thema onderdeel van de dagelijkse praktijk. Dit is ook het moment om te onderzoeken of de school met een ander thema van start wil gaan. Zorg ervoor dat u deze keuze voor de start van het nieuwe schooljaar maakt. Zo kunt u nieuwe activiteiten en acties tijdig inplannen.

In iedere stap van het proces is het belangrijk dat iedereen betrokken blijft. Dit kan door successen te delen, maar ga ook na of er behoefte is aan andere activiteiten of interesse voor andere thema’s. Vraag het team, ouders, leerlingen/studenten en andere betrokkenen wat er nodig is om te blijven werken met de Gezonde School-aanpak.

Plannen om met een nieuw thema aan de slag te gaan?

Als u alle stappen heeft doorlopen, kan de school aan de slag met een ander gezondheidsthema van Gezonde School. U heeft in stap 1 geïnventariseerd welk(e) thema(’s) aandacht nodig hebben. Zorg ervoor dat uw keuze voor een nieuw thema opnieuw goed aansluit bij wat het team, de directie, ouders én leerlingen/studenten willen. Hierdoor creëert u meer draagvlak. Verkrijg akkoord voor de keuze van het thema bij de directie van uw school, maar geef ook ouders een grote rol in de keuze.  Bekijk de gezondheidsthema's Gezonde School voor po, vo en mbo

Tip

Sommige GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en hebben jaargesprekken op scholen, veelal samen met de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg). Zet de uitvoering en voortgang van Gezonde School-aanpak hierbij op de agenda.

Heeft u recentelijk de Gezonde school-aanpak geëvalueerd en hier een verslag van gemaakt? Dan zouden we uw evaluatie graag op Gezondeschool.nl willen delen. Stuur uw evaluatie naar: redactie@gezondeschool.nl