Na alle voorbereidingen kunt u zich richten op de uitvoering. Uw plan van aanpak speelt daarin een belangrijk rol. In uw plan vertaalt u uw doelen (wat gaan we doen?) naar concrete activiteiten (hoe gaan we dat doen?). Informeer ook ouders en verzorgers over de doelen en de resultaten die de school wilt behalen. 

Tip: gebruik het format voor een plan van aanpak

Een kant-en-klaar format voor een plan van aanpak helpt u snel op weg.

Schrijf samen met uw werkgroep een plan van aanpak met de volgende onderdelen:

 • De beginsituatie - Beschrijf kort de beginsituatie. Hiervoor gebruikt u de informatie die u hebt verzameld in stap 1.
 • Thema’s en doelen - Beschrijf met welk thema uw school aan de slag gaat en noem de SMART-doelen. Meer informatie vindt u in stap 3.
 • Activiteiten - Beschrijf welke activiteiten u gaat uitvoeren op de vier pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid.
 • Planning - Beschrijf wanneer u elke activiteit wilt uitvoeren. Noem in de planning ook momenten waarop u over (tussentijdse) resultaten communiceert.
 • Taakverdeling - Beschrijf bij elke activiteit wie wat doet. Zo kunt u elkaar tijdens de uitvoering aanspreken op het proces en de behaalde resultaten.
 • Begroting - Beschrijf de kosten van alle activiteiten en hoe u dit financiert. Bekijk welke financiële stimulansen mogelijk zijn.
 • Evaluatie - Beschrijf hoe u gaat evalueren: hoe komt u erachter of uw aanpak het gewenste resultaat oplevert? Meer informatie vindt u in stap 6.

Tip: laat u inspireren door het activiteitenoverzicht

In het activiteitenoverzicht ziet u per thema alle erkende Gezonde School-activiteiten. Deze activiteiten zijn van goede kwaliteit, zijn goed uitvoerbaar in de praktijk en bieden een grotere kans op effect.

Kies activiteiten per pijler

Uw aanpak heeft het meeste effect als u activiteiten kiest in vier verschillende pijlers:

 • Educatie – Docenten besteden in hun lessen structureel aandacht aan het gekozen thema. Denk hierbij breed. Ook tijdens de wiskundeles kunt u aandacht geven aan gezondheid. Zo zorgt u ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt en leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en positief aankijken tegen een gezonde leefstijl.
 • Schoolomgeving – Uw school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals de inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals het contact tussen docenten en ouders en verzorgers).
 • Signaleren – Docenten en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen van leerlingen in een vroeg stadium. Ze weten ook hoe ze daarmee moeten omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
 • Beleid – Uw school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

Werk samen in de buurt

Hoe kunt u samenwerking opzoeken in de buurt?

  • Zijn er in de buurt van uw school (andere) Gezonde Scholen? Met welke gezondheidsthema’s zijn zij bezig en is samenwerking mogelijk?
  • Zijn er sportverenigingen of welzijnsorganisaties in de buurt? Ook hun activiteiten kunt u opnemen in uw plan van aanpak.