In de werkgroep Gezonde School zitten alle mensen die een actieve rol hebben in het uitwerken én uitvoeren van de Gezonde School-aanpak op uw school. 

Wat doet een werkgroep Gezonde School?

De werkgroep Gezonde School is het ‘zenuwcentrum’ in de school. Hier worden de plannen gemaakt en de beslissingen rond een planmatige en structurele aanpak van gezondheid voorbereid. Betrek in eerste instantie vooral mensen die enthousiast zijn en graag willen meedoen. Een cruciale rol is weggelegd voor de Gezonde School-coördinator. Hij of zij stuurt de werkgroep aan en legt verantwoording af aan de directie.

Wie zitten er in de werkgroep?

Het is raadzaam om de werkgroep breed samen te stellen. Denk hierbij in elk geval aan:

 • docenten vanuit verschillende vakken en zowel uit de onder- als bovenbouw
 • een vertegenwoordiger vanuit de leerlingenraad
 • een vertegenwoordiger vanuit de directie
 • de zorgcoördinator 
 • een leerlingbegeleider
 • een kantinemedewerker
 • een jeugdarts of jeugdverpleegkundige
 • eventueel een oudervertegenwoordiger

Rol- en taakverdeling en overlegstructuur

Beschrijf de taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers binnen de werkgroep. En leg met de directie vast welke rol de werkgroep krijgt. Heeft deze uitsluitend een adviserende rol of heeft ze ook beslissingsbevoegdheden?

 • De coördinator stuurt de werkgroep aan. 
 • De coördinator adviseert de directie over de Gezonde School-aanpak. 
 • De coördinator bewaakt de voortgang van het proces en legt verantwoording af aan de directie.
 • De coördinator is intern en extern het aanspreekpunt voor Gezonde School. 
 • De coördinator zorgt dat resultaten worden teruggekoppeld aan interne en externe betrokkenen.
 • De werkgroep kiest gezondheidsthema’s, stelt prioriteiten en selecteert bijpassende activiteiten. 
 • De werkgroep levert informatie voor het verder uitwerken van het schoolgezondheidsprofiel. 
 • De leden van de werkgroep betrekken hun directe collega’s bij Gezonde School.
 • De leden van de werkgroep leggen verbindingen tussen verschillende gezondheidsbevorderende activiteiten binnen de school.

Tip

Geef de werkgroepleden een duidelijke rol in het signaleren (pijler 3). Wanneer zij individuele problemen signaleren op het gebied van gezondheid, kunnen zij de leerlingbegeleiding of het zorg- en adviesteam inschakelen. Problemen op groepsniveau komen aan de orde binnen de werkgroep. Zo kunt u gezamenlijk zoeken naar structurele oplossingen in het kader van Gezonde School.