Als uw school eenmaal gezond is, wilt u dat ook zo houden. Aandacht voor het continueren van Gezonde School is daarom belangrijk. Het voorkomt dat tijd, geld en energie verloren gaan.

Blijvende aandacht voor Gezonde School?

Werken aan Gezonde School heeft meer effect wanneer het een structurele plek in het schoolbeleid krijgt. En wanneer de school continu aandacht besteedt aan de gekozen gezondheidsthema’s. Door mensen uit alle lagen van uw school te (blijven) betrekken, vergroot u de kans dat u de Gezonde School-aanpak kunt voortzetten. Werken aan gezondheid draagt bij aan een blijvend positief leer- en leefklimaat op school. Gezonde School is bij uitstek een manier om daar concreet invulling aan te geven.

Hoe continueert u de activiteiten?

  • Zorg dat de Gezonde School-aanpak wordt opgenomen in het schoolbeleid of de strategienota van uw school. Adviseer de directie daarover vanuit de werkgroep.
  • Zorg ervoor dat Gezonde School-activiteiten ook een plek krijgen in de jaarplannen, inclusief voldoende geoormerkte uren en financiële middelen. 
  • Bekijk jaarlijks of de activiteiten nog passen bij de doelen uit het projectvoorstel en voeg zo nodig nieuwe activiteiten toe.
  • Behoud de functie van Gezonde School-coördinator. Hij of zij is een aanspreekpunt voor iedereen en een aanjager voor het proces. Zorg bij het vertrek van een coördinator voor overdracht.
  • Stel voor elke activiteit een medewerker verantwoordelijk en zorg voor vervanging bij afwezigheid.
  • Bekijk jaarlijks of de taken en verantwoordelijkheden nog duidelijk zijn en bij wie deze liggen.
  • Zorg voor behoud van kennis bij vertrek van medewerkers door een duidelijke overdracht en goede documentatie.
  • Garandeer een eerlijke facilitering van het werk. Dan blijven medewerkers betrokken en kunt u ze aanspreken als ze hun afspraken niet zouden nakomen.

Tip

Blijf aandacht besteden aan draagvlak. Is iedereen nog enthousiast over Gezonde School? Of is er misschien behoefte aan andere activiteiten of het oppikken van andere thema’s? Vraag medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen wat er nodig is om voor Gezonde School te blijven gaan.