Het monitoren van voortgang en proces

Met een procesevaluatie kunt u uitspraken doen over het verloop van de activiteiten en de (interne en externe) samenwerking rond Gezonde School. Ook krijgt u zicht op succesfactoren, verbeterpunten en voorwaarden voor een eventueel vervolg. Een tussentijdse procesevaluatie maakt tijdige bijsturing van de Gezonde School-aanpak mogelijk. Een procesevaluatie achteraf maakt duidelijk of de organisatie en uitvoering volgens de geformuleerde doelen zijn verlopen. 

Hoe evalueert u het proces?

Bij een procesevaluatie kunt u de volgende methoden gebruiken:

  • Schriftelijke vragenlijst (enquête): een goedkope methode waarvan de dataverwerking eenvoudig is.
  • Open interview: flexibel, breed toepasbaar en levert veel informatie op. Interviews zijn wel tijdrovend en de resultaten zijn soms lastig te interpreteren.
  • Observatie van een selectie van activiteiten. Observaties zijn wel tijdrovend en het verwerken van de data is bewerkelijk.
  • Documentenanalyse: in documenten als verslagen van overleggen, notulen van vergaderingen en het logboek Gezonde School staat vaak waardevolle informatie over het proces. In het logboek noteert u vanaf het begin wat er goed verloopt of juist minder goed is gegaan.

Tip

Zet bij voorkeur een combinatie van methoden in. Uw GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  kan u meer vertellen over een slimme aanpak om het proces te evalueren.

Rapportage en terugkoppeling

Verwerk de evaluatieresultaten in een (tussentijds) rapport. Net als de resultaten van een effectevaluatie, kunt u ook deze resultaten terugkoppelen aan interne en externe betrokkenen.

Tip

Houd van elke bijeenkomst een actielijst bij in plaats van uitgebreide notulen. Zo ziet u snel wat er is afgesproken en welke afspraken daadwerkelijk zijn gerealiseerd.