Heeft jouw school een beleid rond roken en alcohol (en drugspreventie)? Worden leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers hierbij betrokken? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren en handhaven hiervan? Effectief werken aan het voorkomen van roken en alcoholgebruik (en drugsgebruik) vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Veranker jouw visie in beleid

Welke visie heeft de school op roken en het gebruik van alcohol (en in het vso: drugs) door zowel medewerkers als ouders en verzorgers? Zorg dat hier blijvend aandacht voor is door en veranker dit in beleid. In een goed beleidsplan staat wat de school doet om het gebruik van verslavende middelen te voorkomen en welke doelen de school hiermee wilt bereiken. Zo kun je uitleggen hoe de school zorgdraagt voor een rookvrij schoolterrein. Neem bijvoorbeeld ook in het beleidsplan op dat de kerstborrels altijd alcoholvrij zijn. En denk aan regels waar vervoerders zich aan moeten houden. Zo is het niet wenselijk dat taxichauffeurs roken in het zicht van de leerlingen.

Tip: kijk bij Helder op school

Helder op school heeft meer informatie over het opstellen van beleid. Lees de informatie voor het so of het vso.

Stel school- en gedragsregels op

School- en gedragsregels kunnen helpen bij het voorkomen van roken en alcohol- en drugsgebruik. Denk aan het rookvrij houden van het schoolterrein. En aan regels voor ouders, verzorgers en medewerkers rondom activiteiten zoals een kamp, schoolreis, ouderavond of kerstborrel. Zo zorg je ervoor dat de regels worden nageleefd:

  • Houd toezicht.
  • Leg sancties vast in het schoolreglement en communiceer deze, ook via de schoolwebsite of de schoolgids.
  • Betrek in het vso de buurtregisseur of wijkagent waar nodig.

Betrek en informeer medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers

Hoe zorg je ervoor dat het beleid rond roken en alcohol (en in het vso: drugs) vruchten afwerpt? Het is aan te raden om ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen en uitvoeren te betrekken. Leg uit waarom beleid rond roken en alcohol (en drugs) nodig is en zorg dat iedereen kan meedenken, bijvoorbeeld via de ouderraad. Op die manier voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan. Wil je ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met de Gezonde School-adviseur of de lokale instelling voor verslavingszorg.

Naast het betrekken van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers, is het handig ze regelmatig te informeren over het beleid rond roken en gebruik van alcohol (en drugs). Denk aan een nieuwsbrief, een voorlichting of ouderavonden.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beleid rond roken en gebruik van alcohol (en in het vso ook drugs). Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator en maak hier ook uren voor vrij. Meestal is dit een zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, onderbouwcoördinator of docent. Deze Gezonde School-coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Organiseren van activiteiten rond roken en alcohol (en drugs), zoals ouderavonden.
  • Zorgen dat de school- en gedragsregels rondom roken en alcohol (en drugs) worden toegepast.
  • Informeren van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers.
  • Creëren van draagvlak onder leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers.
  • Signaleren van zorgen of problemen rond roken en gebruik van alcohol (en drugs).
  • Uitvoeren en handhaven van het beleid rond roken en alcohol (en drugs).
  • Evalueren van het beleid, bijvoorbeeld jaarlijks.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.